دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

پژوهش را می توان تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می گردد تعریف نمود (خاکی، 1390: 87). هر پژوهش، فرآیندی علمی و روشمند می باشد که طی آن پژوهشگر کوشش می کند تا برای یک مساله پاسخ نظری و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای اقدام راهکاری بیابد(همان منبع: 155) اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم بکار می‌رود. چنانچه روش شناسی صحیح صورت نپذیرد، بی‌گمان نتایج پژوهش، پژوهشگر و بهره گیری کنندگان را به بیراهه خواهد گشاند. با عنایت به این امر، اتخاذ یک روش عقلایی، دارای روح علمی و انتظام و اقعیت‌گرا، برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری می باشد.بطور کلی می‌توان گفت روش پژوهش، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل معضلات می باشد(خاکی، 1387: 201). روشهای پژوهش به دو بعد مهم تقسیم می شوند: هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها از نظر هدف، پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی می باشد. از نظر روش نیز میدانی بوده می باشد. زیرا که با بهره گیری از پایگاه داده ها و بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت به ارزیابی کارایی شعب تامین اجتماعی با بهره گیری از تکنیک DEA پرداخته می باشد.

 

3-3) جامعه آماری[1]:

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد، اشیاء و … (واحد) که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند.(خاکی، 1390: 250). در انجام هر پژوهش مشخص کردن جامعه آماری یکی از ضروریات می باشد زیرا بایستی محقق حوزه کاری خود را از پیش بداند تا بتواند در مورد آن به گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای مطالعه و تحلیل بپردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب تامین اجتماعی در استان گیلان شامل 21 شعبه می باشد.

 

3-4) روش گردآوری اطلاعات

گردآوری داده‌های موردنیاز  پژوهش یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روش‌های گردآوری داده‌ها را روش ‌پژوهش می‌نامند. مرحله گردآوری داده‌ها آغاز فرآیندی می باشد که طی آن محقق ‌یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند و به روش استقرائی به فشرده‌سازی آن‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد.پس اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مساله و مجهول مورد نظر به درستی معلوم نمی‌گردد یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه می گردد(حافظ نیا،1384، 113). اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری نمود. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن نوع، هدف و موضوع مورد مطالعه و خصوصیات جامعه آماری برای گردآوری اطلاعات از پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان بهره گیری شده می باشد.

[1] Population Universe


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟