دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– عناصر تشکیل دهنده و ویژگی­های توجه

در تحقیقات گذشته توجه­ها بیشتر بر حسب مولفه­های سه­گانه زیر مورد نظر قرار گرفته­اند: 1) مولفه شناختی که به عقاید شخص درمورد موضوع تصریح دارد، 2) مولفه عاطفی که به اندازه احساسات مثبت یا منفی شخص نسبت به موضوع تصریح دارد، و 3) مولفه کرداری که قصدهای رفتاری یا رفتار واقعی فرد را نسبت به موضوع مدنظر قرار می­دهد؛ با این تفاصیل، بر سر این موضوع که آیا هر سه مولفه بایستی تحت عنوان توجه قرار گیرند، اختلاف نظر هست (کرچ، کراچفیلد و بالاچی[1]، 1962، به نقل از شیربگی و عزیزی، 1389).

در مقبول­ترین تعریف، توجه مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی (احساسی) و آمادگی برای اقدام می باشد. مقصود از جزء شناختی توجه، اطلاعاتی می باشد که فرد درمورد موضوع توجه دارد. جزء احساسی توجه شامل احساساتی می باشد که موضوع توجه در شخص بر می­انگیزد یعنی موضوع ممکن می باشد خوشایند یا ناخوشایند باشد. ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا برانگیزنده نفرت و انزجار باشد. جزء آمادگی برای اقدام به معنی نوع رفتاری می باشد که شخص با موضوع توجه از خود نشان می­دهد. هر قدر ارزشیابی از یک موضوع بیشتر متکی به باورها درمورد خصوصیات آن موضوع باشد گفته می­گردد که توجه مبتنی بر شناخت از آن موضوع می باشد. از سوی دیگر نظری که بیشتر مبتنی بر هیجان ها و ارزش­ها باشد توجه مبتنی بر عواطف خوانده می­گردد و اگر رفتار نسبت به یک شیئی باعث شکل­گیری نوع توجه گردد، نظری مبتنی بر رفتار خواهد­بود (کریمی، 1379).

2-3-4- کاربردهای توجه

ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ چهار ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد دارﻧﺪ:

الف) ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺶ: ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ ﺷﯿﻮه­ای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﺷﯿﺎ ﯾﺎ واﮐﻨﺶ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﯿﺎﻻت و ﺗﺼﻮرات واﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺳﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ “ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ­ﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه دارﻧﺪ”. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪه­ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ارزان­ﺗﺮﯾﻦ و در دﺳﺘﺮس­ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری آن ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺷﺮﮐﺘ­­­­ﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﭙﺴﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ­ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش­ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ­ﻫﺎی ﮔﺎزدار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

[1] Krech, Crutchfild & Ballachey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید