پایان نامه با موضوع حقوق کودکان نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل تسنن قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران در کتاب هشتم نسب را در معنای فرزند و اولاد به کار برده است و به همین جهت در تعریف نسب می توان گفت که «رابطه ی خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند»(کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۴۶۸) نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد … Read moreپایان نامه با موضوع
حقوق کودکان نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل تسنن قانون مدنی ایران