عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون 

فرضیه دوم: مطالعه تاثیر بهره گیری از فناوری اطلاعات بر افزایش حجم تسهیلاتی پرداختی

فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم: مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات بانکی

جدول 4-8 به آزمون تجزیه واریانس اثر تعداد کارت های بانکی صادر شده بر تسهیلات پرداختی به مشتریان می پردازد. تا نشان دهد که با بهره گیری از فرض های آماری آیا ارتباط معناداری بین تعداد کارت بانکی صادر شده و تسهیلات پرداختی هست یا خیر؟

بین تعداد کارت های بانکی و اندازه تسهیلات پرداختی ارتباط معناداری وجود ندارد=H0

بین تعداد کارت های بانکی و اندازه تسهیلات پرداختی ارتباط معناداری هست H1=

با در نظر داشتن نتایج جدول فوق که دارای آماره F به اندازه 4.77 می باشد می توان اینچنین نتیجه گرفت که در سطح احتمال 1% و با اطمینان 95% تعداد کارت های بانکی صادر شده با اندازه تسهیلات پرداختی ارتباط خطی(معنادار بودن) دارد این جمله به این معنای رد فرض H0 و قبولی فرض H1 می گردد که نشانگر مناسب بودن مدل رگرسیونی می باشد و ضریب تعیین به اندازه 0.37 نشانگر این موضوع می باشد که تغییرات کارت های بانکی موجب تغییراتی به اندازه 37 درصد در اندازه تسهیلات می گردد.

فرضیه فرعی دوم از فرضیه اصلی دوم: مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات بانکی

جدول 4-9 تجزیه واریانس اثر ارتباط بین پایانه های شعب و تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک ها را نشان می دهد تا مشخص گردد که آیا بین تعداد پایانه های شعب و تسهیلات پرداختی به مشتریان ارتباط معناداری هست؟

بین تعداد پایانه شعب و اندازه تسهیلات پرداختی ارتباط معناداری وجود ندارد=H0

بین تعداد پایانه شعب و اندازه تسهیلات پرداختی ارتباط معناداری هست H1=

با در نظر داشتن جدول 4-9 و مقدار آماره F که برابر با 13.25 می باشد می توان فهمید که بین پایانه شعب و اندازه تسهیلات بانکی ارتباط معناداری هست و اینکه مدل رگرسیونی که برای ارتباط بین این دو متغیر تبیین شده می باشد مدل رگرسیونی مناسبی می باشد و از آنجا که ضریب تعیین برابر با 0.19 می باشد پس می توان گفت که تغییرات در پایانه شعب به اندازه 19 درصد در اندازه تسهیلات بانکی تغییر ایجاد می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری