مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

5ـ2- اختصار نتایج آزمون فرضیه ­های پژوهش

در مطالعه میدانی یافته­های پژوهش، نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر (مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 تا 1390) که در واقع نتایج آزمون فرضیات ساختاری پژوهش می­باشد، به تبیین زیر می باشد:

5ـ2ـ1 اختصار نتایج آزمون فرضیه اول

در قالب این فرضیه ارتباط بین تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات با حجم سپرده هایی که مشتریان به بانک ها می سپارند را مورد آزمون قرار دادیم که در نتیجه آزمون این فرضیه متوجه شدیم که از بین اجزای فناوری اطلاعات، تعداد کارت های بانکی صادر شده، تعداد پایانه های فروش و تعداد خودپردازها با حجم سپرده های مشتریان ارتباط معناداری دارد اما تعداد پایانه های شعب با حجم سپرده های مشتریان ارتباط معنا داری ندارد. در کل نتیجه آزمون این فرضیه حاکی از آن می باشد که همبستگی مثبتی میان این دو عامل هست. ضریب تعیین به دست آمده بین این دو متغیر برابر با 0.6788 می­باشد می­توان گفت یک نوع ارتباط قوی بین آن‌ها هست.

تجزیه و تحلیل فرضیه اول نتایج زیر را نشان می­دهد:

از آنجا که آماره F ناشی از تجزیه واریانس همه اجزای فناوری اطلاعات با حجم سپرده برابر با 8.98 می باشد می توان گفت که اجزای فناوری اطلاعات شامل کارت های بانکی، پایانه های فروش و خودپردازها ارتباط مثبتی و تاثیرگذاری بر روی سپرده دارند اما پایانه شعب ارتباط معناداری با حجم سپرده ندارد. و از آنجایی که ضریب تعیین ارتباط هریک از اجزای فناوری اطلاعات در فصل قبل نشان داده گردید می توان گفت از بین اجزای فناوری اطلاعات، پایانه فروش با ضریب تعیینی به اندازه 53.5 درصد بیشترین مقدار را داراست که این نشان می دهد که از 100 درصد تغییر در حجم سپرده های بانکی 53.5 درصد آن ناشی از تغییرات پایانه های فروش می باشد و با در نظر داشتن جدول 4-7 از فصل قبل می توان فهمید که از میان اجزای فناوری اطلاعات بیشترین همبستگی را کارت های بانکی با مقدار 0.61 با حجم سپرده دارد .

5ـ2ـ2 اختصار نتایج آزمون فرضیه دوم

وجود همبستگی میان اجزای فناوری اطلاعات با حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک ها در این فرضیه مطرح گردیده می باشد. با آزمون کردن این فرضیه متوجه شدیم که از بین اجزای فناوری اطلاعات، تعداد کارت های بانکی صادر شده، تعداد پایانه های فروش، تعداد خودپردازها و تعداد پایانه های شعب همگی با اندازه تسهیلات پرداختی به مشتریان ارتباط معناداری دارند که این مورد همبستگی میان این دو عامل را تأیید می کند. طبق نتایج حاصله به دست آمد که جهت این همبستگی و ارتباط مثبت و مستقیم می باشد و با در نظر داشتن اندازه حاصله ارتباط آن­ها قوی به نظر می‌رسد.

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم نتایج زیر را نشان می­دهد:

از آنجا که آماره F ناشی از تجزیه واریانس همه اجزای فناوری اطلاعات با حجم تسهیلات بانکی برابر با 7.34 می باشد می توان گفت که اجزای فناوری اطلاعات شامل کارت های بانکی، پایانه های فروش، پایانه شعب و خودپردازها ارتباط مثبت و تاثیرگذاری بر روی حجم تسهیلات پرداختی دارند. و از آنجایی که ضریب تعیین ارتباط هریک از اجزای فناوری اطلاعات در فصل قبل نشان داده گردید می توان گفت از بین اجزای فناوری اطلاعات، تعداد کارت بانکی با ضریب تعیینی به اندازه 61.05 درصد بیشترین مقدار را داراست که این نشان می دهد که از 100 درصد تغییر در حجم تسهیلات بانکی 61.05 درصد آن ناشی از تغییرات در تعداد کارت بانکی صادر شده می باشد و با در نظر داشتن جدول 4-7 از فصل قبل می توان فهمید که از میان اجزای فناوری اطلاعات بیشترین همبستگی را کارت های بانکی با مقدار 0.59 با حجم تسهیلات بانکی دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری