دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط بیرونی[1] :

عواملی که در سمت چپ مدل نشان داده شده اند واقعیتهایی از محیط بیرونی هستند که بر فعالیتهای درون سازمان اثر می گذارند. مدیریت ممکن می باشد تنها کنترل محدودی بر این عوامل داشته باشد ، اما محیط بیرونی اثر قوی ای بر زندگی سازمانی و سیاستها و رویه های منابع انسانی به گونه اخص دارد. درک و کنار آمدن با محیط بیرونی بخش مهمی از کوشش جهت بهبود عملکرد سازمانی می باشد، و متخصصین منابع انسانی و کلاً مدیران بایستی به گونه دائم فعالیتهای خود را با این عوامل همسو کنند. که از عوامل انسانی و فرهنگی ای که بر عملکرد سازمان اثر می گذارند می توان به مهارتها و تواناییهای فنی و مدیریتی ، بهایی که مردم به رفتار دیگران می دهند ، ارزشی که برای محصولات یک سازمان در نظر می گیرند ، طرز تلقی نسبت به کار و تفریح ، طرز تلقی مربوط به کار جمعی ( همچون علاقه یابی علاقگی فرد به تشکیل اتحادیه )، و طرز تلقی درمورد ی مشارکت در تصمیم گیری و حل مشکل تصریح نمود. عامل دیگر فنآوری موجود در جامعه می باشد که شامل تجهیزاتی همچون مایکرو کامپیوتر یا روبات ها و فنون بهره گیری ی تجهیزات ، و دانش نظری و کاربردی متکی به آن می گردد. هزینه و موجود بودن منابع طبیعی از دیگر عوامل بیرونی هستند که بر آن چیز که سازمان انجام می دهد و نحوه ی اجرای آن اثر می گذارند. عوامل اقتصادی مهم شامل بازارها (تعداد افرادی که محصولات مشخصی را می خواهند) ، قدرت خرید مردم ، سطح اشتغال یا عدم اشتغال ، و رقابتی که برای بازارها و منابع وجود داردر ؛ معیارهای تنظیم کننده  – قوانین، تصمیمات دادگاه ها، و بخشنامه های اداری – نیز در نحوه ی اقدام سازمانها اثرگذارند و به خصوص تبعات مهمی برای مدیریت منابع انسانی به همراه دارند. در نهایت، بازارها برای آن چیز که سازمان تولید می کند یا مایل می باشد تولید کند بر سوددهی بنگاه اقتصادی و بقای بلند مدت آن اثر خواهند گذاشت. در سازمانهای موفق، تعیین نیازهای بازار و واکنشهای بهره گیری کننده ، فعالیتی با اولویت بالا به شمار می رود.

[1] External Environment


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟