دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنسیت

جنسیت شامل رفتارها، تأثیر های اجتماعی  اندیشه های اجتماعی می باشد که فرهنگ حاکم بر هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد می گذارد. در ارتباط با تأثیر های جنسیتی افکار قالبی در هر دو جنس در جامعه نظاره می گردد که دامنه انتظارات را از هر دو جنس طرح ریزی و تعیین می کند. (ایلیا نرسایس ، 2009)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-12-4- عملکرد

مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی که از طرف مدیران در جهت نیل به اهدف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد.

 

1-13- ساختار پژوهش

موضوع پژوهش تحت عنوان «ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » در پنج فصل مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد.

در فصل اول که به کلیات اختصاص داده شده می باشد، مسئله ای که موجب گردید تا محقق موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار دهد، مورد مطالعه قرار گرفته و اهداف و فرضیاتی را برای آن مدنظر قرار داده می باشد. همچنین در فصل دوم نیز به بحث و مطالعه در خصوص مدیریت سود و انواع و روش های آن و اثرات آن بر گزارش مالی همچنین جنسیت مدیران و تفاوت های بین مدیران زن و مرد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در فصل سوم روش پژوهش و چگونگی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده می باشد و در نهایت در فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهاداتی در مورد موضوع پژوهش ارائه گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟