دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

کشاورزی تجاری (صنعتی)

کشاورزی تجاری به گونه گسترده برای ترسیم کشاورزی معاصر آمریکا بهره گیری شده­می باشد، به نظر لوراند (1996) : در این نوع کشاورزی، یا مزرعه یک بنگاه اقتصادی می باشد که هدف آن به حداکثر رساندن سود کوتاه مدت مبتنی بر کارایی­ترین بهره گیری از منابع و بیشینه­سازی کارآیی نیروی کار و تکنولوژی می­باشد و در آن :

– زمین یک منبع نسبتاٌ نامحدود از منابع قابل بهره­برداری می باشد.

– مزرعه اغلب به عنوان یک ماشین یا کارخانه دیده­گردد.

– تأثیرات عوامل جوی به وسیله تکنولوژی برطرف شده­می باشد.

– حیوانات و بشر فقط در زمینه جریان پولی دیده­می­شوند.

– نوآوری عموماٌ مورد جستجو هستند و ارزشیابی بر مبنای اندازه مهم در ایجاد ارزش افزوده می­باشد.

– تنوع زیستی به صورت اقتصادی و متناقص با کارآیی دیده می­گردد (کرمی، 1377).

2-4-6- معیارها و عناصر کشاورزی پایدار

امروزه مسئله توسعه کشاورزی از بعد فنی و تکنیکی فراتررفته و به جنبه­ها و ابعاد پیچیده­تری شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی می­پردازد. کلیو (1374) معتقد می باشد که در کشاورزی پایدار تلفیقی از معیار­های پایداری بایستی مورد نظر باشد و این معیارها بایستی کل اکوسیستم زراعی را در بر­گیرد. وی معیارها را در مواردی مانند: وابستگی کم به نهاده­های خارجی، بهره گیری از منابع تجدید موجود، اثرات مثبت بر محیط داخلی و خارجی مزرعه، سازگاری با شرایط محلی و حفظ ظرفیت تولید در طولانی مدت، تنوع بیولوژیکی و زراعی و بهره گیری از دانش بومی می­داند.

برای دستیابی به پایداری، عناصر و روش­های مختلفی هست که هر کدام از این روش­ها از منطقه­­ای به منطقه دیگر فرق می­کند. اما در کل آن چیز که مهم می باشد حداقل خسارت زیست محیطی همراه با سود­مندی می باشد که در مجموع این روش­ها و عناصر باعث حفظ محیط زیست همراه با سود­مندی مزرعه در دراز مدت می­گردد. این عناصر عبارت­اند از : مدیریت تلفیقی آفات، تناوب در چرای دام، حفاظت از کیفیت آب و خاک، بهره گیری از گیاهان پوششی و غیره می­باشد (شرقی، 1384).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟