دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدیریت واقعی سود (دست کاری فعالیت های واقعی)

شیپر (1989) در پژوهش خود عنوان نمود که مدیریت سود می تواند فعالیت های واقعی را نیز شامل گردد. این نوع مدیریت سود از طریق تغییر در فعالیت های عملیاتی با هدف گمراه کردن ذی نفعان انجام می گردد. دست کاری فعالیت های واقعی بر جریان های نقدی و در پاره ای از موارد بر اقلام تعهدی تأثیر می گذارند (اما زاده لاریجانی، 1387).

روی چودهری (2006) این گونه اظهار می کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می کند، لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی دهد، روش های دست کاری فعالیت های واقعی مانند کاهش قیمت فروش محصولات به مقصود افزایش فروش و یا کاهش مخارج اختیاری در بحران های اقتصادی، مانند روش های بهینه ای هستند که به مدیران کمک می کند. اما اگر مدیران به صورت گسترده و غیرعادی به بهره گیری از روش های مذکور علاقه نشان دهند، در واقع آن ها به مدیریت واقعی سود تمایل دارند و وجود سرمایه گذران خبره و آگاه دست کاری فعالیت های واقعی را محدود می کند. پس اگرچه مدیران با انجام چنین فعالیت های می توانند به سودهای موردنظرشان در کوتاه مدت دست یابند لیکن آن ها در بلندمدت نخواهند توانست ارزش شرکت را افزایش دهند ( اما زاده لاریجانی، 1387). کوهن و زارویین دست کاری در فعالیت های واقعی را اعمالی می دانند که مدیران انجام می دهند و ناشی از طریقه عادی فعالیت های واحد تجاری می باشد (کوهن و زارویین، 2008). این تعریف، مطابق تعریف روی چودهری می باشد که دست کاری فعالیت های واقعی را این گونه تعریف می کند: “اعمال مدیریتی که از فعالیت های عادی تجاری ناشی می شوند، و در ارتباط با هدف اولیه ی برآورده سازی آستانه های خاص سود انجام می پذیرند (روی چودهری، 2006).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟