دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسی پژوهش

برای انتخاب یک روش پژوهش در مطالعات بایستی به سه نکته اساسی توجه نمود که عبارتند از اهداف ، ماهیت وامکانات . با در نظر داشتن اهداف کاربردی در نظر گرفته شده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گیری شده می باشد که جهت ارزیابی وضع موجود از روش توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل از روش توصیفی- تحلیلی بهره گیری شده می باشد، پس روش پژوهش از نوع کاربردی بر مبنای روش (توصیفی- تحلیل) می باشد.

بدین ترتیب چهارچوب نظری و مفهومی پژوهش و ویژگی­های جغرافیایی و جمعیتی قلمرو پژوهش به روش اسنادی و تعیین تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی از طریق روش میدانی بدست آمده می باشد.  جامعه آماری این پژوهش، روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت می­باشدکه در چهار طبقه روستاهای کوچک، متوسط، بزرگ و روستا – شهر انتخاب شده­اند. حجم نمونه با بهره گیری از جدول استاندارد مورگان تعداد 387 نفر از روستاییان تعیین شده که به شیوه نمونه­گیری تصادفی – سهمیه­ای در سطح محدوده مورد مطالعه توزیع و تکمیل شده می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه و مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی بهره گیری شده می باشد . برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از طیف لیکرت بهره گیری شده می باشد . این طیف از پنج قسمت مساوی از گرایش اصلاً تا خیلی زیاد تشکیل شده می باشد . خاطر نشان می گردد متغیر وابسته پژوهش حاضر بهبود کیفیت زندگی روستاییان  درابعاد : محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و متغیر مستقل آن اجرا شدن و نشدن طرح هادی روستایی می­باشد

پس از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ها مطمئن شده ایم .  پس از جمع آوری اطلاعات به سازماندهی آنها در نرم افزار SPSS  پرداخته ایم .در این پژوهش به منظو تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری شامل: آزمون­های t، همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون ، آزمون مان ویتنی بهره گیری شده می باشد. همچنین برای تهیه و ترسیم جداول و نمودار از نرم­افزار Excel و برای ترسیم نقشه­ها از نرم افزارArc GIS بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-3- تکنیک های پژوهش

تحلیل اطلاعات و داده پردازی در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزار (spss) انجام گرفته شده می باشد و به مقصود مطالعه تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی مردم روستاهای مورد مطالعه، روش وتکنیکهای به کار گرفته شده در این پژوهش عبارت اند از : آزمون­های t، همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون ، آزمون مان ویتنی .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟