دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد سازمانی

یکی از سوالات مهم در کسب و کار این بوده می باشد که، چرا بعضی از سازمان ها در حالی که سازمان های دیگر شکست خورده اند، موفق هستند. عملکرد سازمانی، مهم ترین مساله برای سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد.

اطلاع از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمان برای مدیران بسیار مهم بوده می باشد، زیرا این مساله برای برداشتن قدم های مناسب در آغاز مهم می باشد. با این حال، تعریف، مفهوم سازی، و اندازه گیری عملکرد کار سختی است. محققان تعاریف و عقاید مختلفی در مورد عملکرد سازمانی داشته اند، اما هنوز به عنوان یک مساله ی جنجال برانگیز باقی مانده می باشد (Barney, 1991).

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. پس عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد (رهنورد، 1387).

عملکرد معادل اقتصاد، کارایی و اثربخشی برای یک برنامه ی خاص یا فعالیت می باشد. با این حال، دفت (2000) اظهار می دارد که، عملکرد سازمانی، فعالیت سازمان ها برای دستیابی به اهداف با بهره گیری از منابع به شیوه ای موثر و کارآمد می باشد. کاملاً شبیه به گفته ی دفت، ریچاردو (2001) اظهار می دارد که، عملکرد سازمانی، فعالیت سازمان برای دستیابی به اهداف و مقاصد می باشد (Abo-jarard, 2010).

هو[1] (2008) اظهار می دارد که عملکرد سازمانی شاخصی می باشد که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا موسسه را اندازه گیری می نماید.

معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران[2] (2002) ارائه شده می باشد: «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته». مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می گردد: 1) کارایی که توصیف کننده چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید، خدمات یا محصولات می باشد، یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی می باشد. این اهداف معمولاً در قالب مناسبت[3] (درجه ی انطباق بروندادها با نیازهای مشتریان)، در دسترس بودن[4] (جنبه هایی نظیر فراوانی، ارائه در میان گروه های الویت دار، و و فاصله ی فیزیکی)، و کیفیت (درجه ی تحقق استانداردهای مورد نیاز) تبیین می شوند (Dollery & Worthington, 1996).

عملکرد سازمانی (OP)را می توان  شاخصی برای اندازه گیری اندازه دستیابی خوب و مــوثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف می گردد  ،که می تواند بوسیله کارایی و تاثیر سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد گردد. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد ((Ho,2008 . از سوی دیگر عملکرد منابع انسانی هم تابع انگیزش و توانایی آنهاست . توانایی منابع انسانی خود تابع دانش شغلی و مهارت کاربرد دانش مذکور در انجام وظایف و فعالیتهای شغلی می باشد . انگیزش منابع هم خود ، تابع توجه آنها و شرایط و موقعیتی می باشد که در آن کار می کنند با در نظر داشتن این مفاهیم عملکرد سازمانی را می توان به شکل زیر مفهوم سازی نمود .

عملکرد سازمانی = تابع (عملکرد منابع انسانی´امکانات و تجهیزات´تکنولوژی)

عملکرد منابع انسانی = تابع (توانایی´انگیزش)

توانایی = تابع (دانش و مهارت)

انگیزش = تابع(توجه´جایگاه) (بزاز جزایری،1387: 18)

بطور اختصار، می توان گفت سازمانها می توانند با بهبود توجه و جایگاه کاری موجب انگیزش کارکنان ، و افزایش دانش و مهارت انجام کار در آنها شده و از طریق بکارگیری امکانات و تکنولوژی مناسب عملکرد سازمانی را بهبود ببخشند (فلاحتی، 1390: 69).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Ho L. A.

[2] Neely Et Al.

[3] appropriateness

[4] accessibility


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟