دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

حاکمیت شرکتی

حسابداران و اقتصاددانان مالی سال ها می باشد که متوجه شده اند شرکت ها به شیوه های گوناگونی از آزادی اقدام موجود در قواعد حسابداری برای مدیریت سود، بهره گیری می کنند. شواهد حاکی از آن می باشد که مدیریت سود رو به افزایش یافته می باشد. برای نمونه، کوهن و همکاران (2005)، دریافتند که مدیریت سود از سال 1997 تا 2002 به تدریج افزایش یافته می باشد. به هر حال، پژوهش های متعدی حاکی از آن می باشد که مدیریت سود می تواند توسط حاکمیت شرکتی محدود گردد.

حاکمیت شرکتی متشکل از وظایف و فرآیندهایی می باشد که برای نظارت و تأثیرگذاری بر اقدامات مدیریت شرکت ایجاد شده می باشد. تأثیر این مکانیسم ها، تضمین مطابقت گزارشگری مالی با الزامات گزارشگری و حفظ اعتبار صورت های مالی شرکت می باشد. به اظهار دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از فعالیت های نظارتی که توسط هیئت مدیران و کمیته حسابرسی برای تضمین صحت فرآیند گزارشگری مالی انجام می گردد.

دیدگاه متداوال در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی اکثراً به تئوری نمایندگی تأکید می کند.تئوری نمایندگی بیانگر این می باشد که سهامداران نیاز به طرفداری دارند؛ زیرا ممکن می باشد مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت (مالک) اقدام نکند. به اظهار دیگر، در این دیدگاه فرض می گردد مدیران به نفع خود اقدام می کنند، حتی اگر به ضرر سهامداران باشد. مکانیسیم های مختلف حاکمیت شرکتی که برای کاهش معضلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات طراحی شده اند، شامل هیات مدیران، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرسی برون سازمانی می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟