دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی طرح هادی

ارزیابی پروژه های منفرد و کل طرحها به مقصود اعمال اصلاحات لازم در حین اجرای طرح ، تعیین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها و کسب رهنمودهایی برای طرحهای مشابه در آینده بسیار ضروری می باشد . مطالعه و ارزیابی را نه تنها بایستی در حین اجرای پروژه ها و طرح ها انجام داد بلکه مدتی پس از پایان آنها نیز به مقصود مطالعه عملکرد کلی شامل آثار مستقیم و غیر مستقیم و ثانویه آنها بایستی ارزیابی مجدد صورت گیرد (مهندسان مشاور DHV ، 1371 ، 435) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی روندی می باشد اصولی و بنیادی در برنامه ریزی و راهنمایی می باشد عملی برای کار طراحی و تصمیم گیری در واقع ، محصولات و یافته های ارزیابی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای طراحی در طول طریقه برنامه ریزی بکار رود . ارزیابی یک طریقه تحصیلی می باشد که در آن کوشش می گردد دلیلها و شواهدی دال بر مزایا و معایب طرحهای معین فراهم گردد و نگرشهای جدید برای تهیه آلترناتیوهای برتر بدست آید . پس این مدارک و شواهد برای تعیین کنندگان خط مشیها فراهم می آورد تا آنان را در اتخاذ تصمیم ، بر مبنای صحیح یاری رساند (قراگزلو ، 1365 ، 1) .

خاطر نشان می گردد طرح هادی با وجود فراهم کردن رفاه نسبی برای روستاییان ، در ساماندهی روستاها ، موفق نبوده می باشد  و ارزشیابی این طرح ها ضروری می باشد (عسگری ، 1383 ، 1) .

 

2-1-4- کیفیت زندگی

بحث درمورد مفهوم و معانی کیفیت زندگی مبحث جدیدی نبوده و در دوران یونان باستان ، افلاطون و ارسطو نظریاتی درمورد آن مطرح کرده اند (Pukeliene and Starkauskiene , 2009,8) . مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک رشته جداگانه از دهه 1960 میلادی وارد مباحث علمی در اروپای غربی و شمال آمریکا گردید (Pukeliene and Starkauskiene , 2011,157). در ادبیات نظری توسعه ، موضوع کیفیت زندگی از آغاز دهه 1990 به بعد ، اهمیت فوق العاده ای یافته و مبنای فرق و دسته بندی جدید کشورها در سال های اخیر شده می باشد (عنبری ، 1389، 150). در حال حاضر بهبود کیفیت زندگی هدف مشترک جامعه بین المللی بوده و در جوامع روستایی هدف نهایی برنامه ها و پروژه های اجرا شده ، بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن می باشد (Quaghebeur & et al , 2004 , 162) . با گذشت چند دهه از رواج مفهوم کیفیت زندگی و انجام پژوهش های متنوع درمورد این موضوع ، تعریف واحدی وجود ندارد که مورد قبول همه باشد (غفاری و همکاران ،1390 ، 3) .  در واقع مفهوم کیفیت زندگی آغاز به حوزه های بهداشتی ، زیست محیطی و بیماریهای روانی محدود می گردید اما طی دو دهه گذشته به مفهومی چند بعدی بسط یافته می باشد (جمعه پور و رشنودی ، 1390 ، 50 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟