دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدیریت سود بد که در اصل،همان مدیریت سود نامناسب می باشد،کوشش می گردد عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گیری از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآورده ها از اندازه معقول،مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن می باشد تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمد های دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن طریقه عملیات واقعی با بهره گیری از تهاتر های واقعی حسابداری مصنوعی و افشا نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد، که اغلب نیز امری غیر قانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد.در بدترین حالت،اینها به تقلب منجر می گردد.

پیش روی،مدیریت سود خوب نیز هست.یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد،از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود.مدیریت سود خوب از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی،به شمار می رود،که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید.نتیجه ها و شرایط بازار را مطالعه می کند،در برابر تمامی تهدیدات و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند.یک شرکت نیاز به بودجه ریزی،داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در منار ایجاد یک سیستم بازخوردفجهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد.رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به طریقه مثبت سود با بهره گیری از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانی می باشد و نه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت می باشد که بازار در پی آن می باشد و به آن پاداش می دهد.

گاهی اوقات به این مدیریت سود خوب،مدیریت سود عملیاتی گفته می گردد (دجورج،1999). که در آن مدیریت اقدامی را در جهت کوشش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات (با بهره گیری از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد. برای مثال:مدیریت ممکن می باشد فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعدازظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن می باشد که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن می باشد که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا
می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولی،تنبیه نماید.تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارت چیزی غیر از کوشش در رسیدن به رشد با ثبات و قابل ارتکاء در کنار عکس العمل پیش روی رقبا و توسعه بازار نیست.

یک مدیریت سود خوب، ممکن می باشد تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین می باشد، تعدادی از دارایی ها به فروش رود-شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد.در صورت اظهار مناسب ،طریقه ایجاد شده ،گمراه کننده نخواهد بود. بلرخی افراد عقیده دارند که چنین عملی،تصمیم گیری را خدشه دار مینماید و کیفیت سود را کاهش می دهد اما تصمیم گیری بر این پایه استوار می باشد که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکاء می باشد و آیا مبادله ها به گونه ای مناسب اظهار شده می باشد یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت گردد، بد نیست.در حقیقت مقوله مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟