دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای پارامتری

روشهای پارامتری به روشهایی اطلاق می گردد که در آنها آغاز یک شکل خاص برای تابع تولید در نظر گرفته می گردد. سپس با یکی از روشهای برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم می باشد، ضرایب مجهول (پارامترهای) این تابع برآورد می گردد که مهمترین آنها عبارتند از :

 • تابع تولید مرزی تصادفی[1]
 • تابع سود[2] (محمد زاده و همکاران، 1386).

 

در ادبیات اقتصاد تابع تولید مرزی را به صورت حداکثر خروجی از مجموعه خاصی از ورودی ها تعریف کرده اند. اما واقعیت نشان می دهد که بعضی از واحدها کمتر از حد توان خود تولید می کنند  (مهرگان، 1391: 25).

ب) روشهای ناپارامتری

روش مطرح دیگر به مقصود ارزیابی کارایی، روش ناپارامتری می باشد که در این روش با بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی ریاضی به ارزیابی کارایی بنگاهها پرداخته خواهد گردید. حال آنکه در این روش دیگر نیازی به برآورد تابع تولید نیست و نیز چنانچه بنگاه مورد نظر دارای چند خروجی متفاوت باشد، این روش در ارزیابی کارایی با مشکلی مواجه نخواهد بود. مانند روشهای ناپارامتری که می توان به آنها تصریح نمود عبارتند از:

 

روش وصل نقاط حدی بر اساس نقاط نظاره شده، به تعیین مرز کارایی می پردازد. اگر فرض نقاط مشخص شده در نمودار هر یک نشاندهنده ترکیبات مختلف عوامل تولید x1 و x2 برای تولید یک واحد محصول باشد (برای تمامی واحدهای مورد مقایسه در نمونه) با وصل نقاطی که به مبدا مختصات و محورهای مختصات نزدیک هستند و تمامی نقاط را پوشش می دهند تابع محدبی بدست می آید که هیچ نقطه ای در زیر این تابع قرار نمی گیرد. تابع بدست آمده، تابع تولید مرزی می باشد و کارایی  تمام نقاط نسبت  به این خط مرزی سنجیده می گردد (اسمعیلی کاکرودی، 1388: 39).

نمودار (2-1) منحنی تولید مرزی با بهره گیری از وصل نقاط حدی

 

روش تحلیل پوششی داده­ها دیگر روش ناپارامتریکی می باشد که در این روش با بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی ریاضی به ارزیابی واحد های مورد نظر پرداخته خواهد گردید. روشهای پارامتری برای ارزیابی کارایی واحدهای تولیدی که یک ستاده دارند و یا در صورت داشتن ستاده بیشتر می توان این ستاده ها را به یکدیگر یا به یک واحد ستاده یکسان- تبدیل نمود، مناسب هستند. اما فرض کنید بخواهیم کارایی دو واحد خدماتی در آموزش را با هم مقایسه کنیم و این واحدها بیش از یک ستاده داشته باشند؛ برای مثال دو نمونه از این ستاده ها تعداد فارغ التحصیلان و تعداد مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر می باشد که توسط هر واحد حاصل شده و هیچ شاخصی برای تبدیل یکی از این دو به دیگری وجود نداشته باشد و در عین حال هیچ توافق کلی در مورد وزن یا اهمیت هر یک از این دو نیز موجود نباشد، حال اگر بخواهیم از روشهای قبلی، کارایی را ارزیابی و سپس مقایسه کنیم، عملاً غیرممکن خواهد بود؛ زیرا که ما ستاده واحدی برای برآورد تابعی به عنوان تابع تولید مرزی نداریم. این مشکل یکی از معضلات ارزیابی کارایی به روش تابع تولید مرزی می باشد. از طرفی در تمامی روشهای ارزیابی کارایی با بهره گیری از توابع تولید مرزی، یک شکل خاص برای تابع تولید تصریح می گردد و فروضی برای متغیر جزء تصادفی اعمال می گردد که در اقدام ممکن می باشد نقض گردد. برای حل معضلات فوق می توان از روشی به نام روش تحلیل پوششی داده ها بهره گیری نمود. در این روش برای ارزیابی کارایی هر واحد، آغاز یک واحد مجازی ایجاد می کنند که به صورت ترکیبی خطی از سایر واحدهای تصمیم­گیری می باشد. سپس ستاده حاصل از این واحد تصمیم گیری مجازی را -که با بکار بردن نهاده یکی از واحدهای تصمیم گیری بدست می آید، با ستاده واقعی این واحد مقایسه کرده و به این ترتیب اقدام به ارزیابی کارایی می کنند (محمد زاده و همکاران، 1386).

[1] Stochastical Frontier Production Function Method

[2] Profit Function Method


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟