دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد های اندازه گیری عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سنجش عملکرد دو رویکرد عمده هست: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند (Allen et al., 2008). مقیاس های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی کنند. از طرف دیگر، مقیاس های ذهنی کمتر واقع گرا هستند، اما توصیف غنی از اثربخشی سازمان ارائه می کنند.

این مقیاس ها اجازه می دهند دامنه ی وسیعی از سازمان ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرار گیرند. پس، قابلیت تعمیم یافته ها بر مبنای مقیاس های ذهنی بیشتر می باشد. همچنین مقیاس های ذهنی عناصر تحلیل مبتنی بر ادراک را نیز پوشش می دهند که در پژوهش های علوم اجتماعی جایگاه ویژه ای پیدا کرده می باشد. این پرسش که کدام یک از این رویکردها بایستی در سنجش عملکرد مدنظر قرار گیرد به جهت گیری سازمانی و نوع توجه مدیران بستگی دارد (قنواتی، 1389).

 

2-6) روشهای ارزیابی عملکرد:

با در نظر داشتن اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روشهای ارزیابی را به صورت زیر دسته بندی نمود:

الف) ارزیابی مالی : این ارزیابی توسط نسبتهای مالی و یا گزارشات و روشهایی نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … انجام می شود.

ب)ارزیابی منابع انسانی : این ارزیابی توسط روشهایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و … انجام می شود.

ج)ارزیابی فرآیندهای تولید :

 • روشهای آدام اسمیت
 • کارسنجی تیلور
 • کنترل پروژه
 • کنترل کیفیت آماری
 • مدلهای برنامه ریزی کنترل تولید

د)ارزیابی فرآیندهای مدیریت:

 • ایزو9000-14000
 • مدیریت بر مبنای هدف
 • مدیریت کیفیت جامع
 • جایزه مالکوم بالدریچ
 • نظام مدیریت هوشین
 • خود ارزیابی
 • کارت امتیازی متوازن
 • مدلهای بلوغ
 • بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
 • دیدگاه ذینفعان
 • مدلهای کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و …(یزدانی، 1385: 85)

همچنین با در نظر داشتن روش آماری مورد بهره گیری نیز ارزیابی عملکرد را به دو دسته پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می کنند:

الف) روشهای پارامتری[1]

ب) روشهای ناپارامتری[2]

[1] Parametric Method

[2] Non Parametric Method


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟