دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 مخارج اختیاری:

مخارج اختیاری مانند پژوهش و توسعه، تبلیغات و مخارج نگهداری، معمولاً در دوره ی وقوع به هزینه مقصود می شوند. از این رو، شرکت ها می توانند با بهره گیری از کاهش مخارج اختیاری، هزینه های گزارش شده را کاهش و سود را افزایش دهند. این اقدام، به ویژه زمانی که مدیران صرف دست کاری فعالیت های واقعی می کنند اغلب همان وقت و هزینه ای می باشد که می تواند صرف فعالیت های واقعی می کنند اغلب همان وقت و هزینه ای می باشد که می تواند صرف فعالیت های واقعی به گونه همزمان هم
می تواند منجر به کاهش عملکرد گردد و هم تعهدات مالی بیش تری را بر شرکت تحمیل نماید (دمسکی، 2004). علاوه بر هزینه های بالا که به دلیل مدیریت سود روی می دهد (هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود)، دست کاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های علمیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دست کاری فعالیت های واقعی به گونه غیر مستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد. با در نظر گرفتن تنها یک دوره، اعداد و نسبت های حسابداری مبتنی بر درآمد یا سود می تواند مدیران را به داشتن دیدی کوتاه مدت تحریک سازد برای مثال، مخارج جاری مثل هزینه های پژوهش و توسعه را در نظر بگیرید که سود جاری را کاهش می دهد و ممکن می باشد منجر به ایجاد درآمد تا چند دوره ی آتی نگردد، اگر پاداش یک مدیر بر اساس سود جاری باشد، او تمایلی به متحمل شدن چنین هزینه هایی ندارد.

روی چودهری (2006) اخیراً با اتکا به هزینه های عملیات و عملکرد کارآمد را که شرکت ها به مقصود گزارش سود بالا متحمل می شوند، مطالعه می کند هزینه های دست کاری فعالیت های واقعی شامل این امکان می گردد که جریان های نقدی در دوره های آتی به گونه غیرمستقیم تحت تأثیر اعمالی باشد که در این دوره در جهت افزیش سود صورت گرفته می باشد. برای مثال، تخفیفات قیمتی که در هر دوره به مقصود افزایش سود کل و برآورده ساختن بعضی اهداف کوتاه مدت رخ می دهد، که چنین مخارجی موجب کسب درآمد و سود فروی نگردد. اگر مدیران مخارج اختیاری را به مقصود کسب اهداف سودآوری کاهش دهند، مجبورند که این مخارج را به صورت غیرعادی در سطح پایین نشان دهند مجموع هزینه ی تبلیغات و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان مخارج اختیاری تعریف می گردد (اما زاده لاریجانی، 1387).

نوع سوم دست کاری فعالیت های واقعی، تولید کالاهای مازاد بر اندازه لازم برای برآورده ساختن تقاضای مورد انتظار (مانند اضافه تولید) می باشد، اضافه تولید،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟