دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مدل نسبت CCR

فارل برای ساختن یک واحد مجازی در اندازه­گیری نسبی واحدها، بر مجموع موزون واحدها متمرکز گردید و کارایی فنی را طبق ارتباط زیر محاسبه نمود:

در صورتی که هدف مطالعه n واحد- هر واحد دارای m ورودی و  s خروجی باشد، کارایی واحد jام (,n…..3و2و1j=) به صورت زیر محاسبه می گردد:ه با در نظر داشتن شکل زیر 

 

Xij= اندازه ورودی i ام برای واحد j ام (i= 1, 2, 3, ….,m)

Yrj= اندازه خروجی rام برای واحد jام (r= 1, 2, …, s)

Ur= وزن داده شده به خروجی r ام (قیمت خروجی rام)

Vi= وزن داده شده به ورودی iام  (هزینه ورودی iام)

در مورد فوق دونکته (مشکل )،مهم می باشد:

-ارزش ورودی وخروجی می تواند متفاوت باشد.

-واحد ها به گونه ای اقدام می کنند که جهت کسب کارایی بالاتر ،خروجی هایی که قیمت یا ارزش بیشتر دارد را ارائه می کنند،که این امر باعث اریب کارایی می گردد (واحدهای مختلف به گونه ای اقدام می کنند که خروجی هایی با ارزش های متفاوت ارائه کند).

آن چیز که در ارتباط فوق از اهمیت خاصی برخوردار می باشد آن می باشد که این وسیله سنجش کارایی نیازمند مجموعه ای از وزن هاست که در تمامی واحدهای تحت مطالعه بهره گیری می گردد. واحدهایی که با بکارگیری اندازه مشخصی از ورودی ها و خروجی هایی را که ارائه می کنند، واحدتصمیم گیرنده نامیده می شوند، زیرا این واحدها درخصوص نحوه بهره گیری از ورودی ها و نحوه پردازش آنها تصمیم گیری می کنند. نکته دیگر آنکه ارزش این ورودی ها و خروجی ها می تواند متفاوت و اندازه گیری آنها مشکل باشدهمچنین ممکن می باشد واحدهای مختلف به گونه ای عملیات خود را سازمان دهند که خروجیهایی با ارزشهای متفاوت ارائه کنند، پس به وزنهای متفاوتی در اندازه گیری کارایی نیازمندند.چارنز و همکارانش این مشکل را شناسایی و برای حل آن در مدل خود به ورودی ها و خروجی ها وزن های مختلفی اختصاص دادند و واحدهایی را مطرح کردند که می توانند وزنهایی را در مقایسه با سایر واحدها که برای آنها متناسبتر و روشن کننده تر باشد بپذیرند. در این شرایط مدل


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟