دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربردهای توجه

ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ چهار ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد دارﻧﺪ:

الف) ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺶ: ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ ﺷﯿﻮه­ای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﺷﯿﺎ ﯾﺎ واﮐﻨﺶ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﯿﺎﻻت و ﺗﺼﻮرات واﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺳﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ “ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ­ﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه دارﻧﺪ”. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪه­ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ارزان­ﺗﺮﯾﻦ و در دﺳﺘﺮس­ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری آن ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺷﺮﮐﺘ­­­­ﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﭙﺴﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ­ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش­ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ­ﻫﺎی ﮔﺎزدار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ب) ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺢ­ﮐﻨﻨﺪه ارزش: اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ارزش­ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی اﺻﻠﯽ  ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ دادن و ﺗﺸﺮﯾﺢ ارزش­ها و ﺑﺎورﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻣﯽ­آﯾﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ­زﯾﺴﺖ ارزش ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ارزش ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ­زﯾﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮﻧﺪ روی ﻣﯽ­آورﻧﺪ. ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪادﻫﺎ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اﻣﺮوزی از ﻧﻮع ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ج) ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ: اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻨﺶ­ﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد. اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﻏﻠﺐ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﺳﻌﯽﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻋﺪه ﯾﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ­رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺮﻋﻪ­ﮐﺸﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻣﯽ­رﺳﺎﻧﺪ.

د) ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ: در درون اﻓﺮاد، ﻧﮕﺮش­ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ­ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﺗﺼﻮرات ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ­ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ­ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺜﻼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ­ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪی را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻧﺎم­ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻋﺪه اﻣﻨﯿﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات را ﻣﯽ­دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ­ای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ­دﻫﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از لحاظ وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ (کوهن[1]، 1378).

[1] – Cohen, Arthur

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟