دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 هزینه های عملیات:

روی چودهری (2006) اخیراً با اتکا به هزینه های عملیات و عملکرد کارآمد را که شرکت ها به مقصود گزارش سود بالا متحمل می شوند، مطالعه می کند. هزینه های دست کاری فعالیت های واقعی شامل این امکان می گردد که جریان های نقدی در دوره های آتی به گونه غیر مستقیم تحت تأثیر اعمالی باشد که در این دوره در جهت افزایش سود صورت گرفته می باشد. برای مثال، تخفیفات قیمتی که در هر دوره به مقصود افزایش سود ارائه می گردد، می تواند به این مسأله منجر گردد که مشتریان چنین تخفیفاتی را در دوره های آتی نیز انتظار داشته باشند، که این خود منجر به کاهش جریان های نقدی ورودی حاصل از فروش در آینده خواهد گردید. روی چودهری، همچنین نتیجه می گیرد که شرکتهایی که سود سالانه ی مثبت کم گزارش می کنند، دارای جریان نقدی عملیاتی پایین غیرعادی و همچنین هزینه های تولید بالای غیرعادی و همچنین هزینه های تولید بالای غیرعادی هستند، که حاکی از وجود شواهدی مبنی بر دست کاری از طریق فعالیتهای واقعی می باشد.

بر اساس مطالعات گذشته در مورد دست کاری فعالیت های واقعی (مانند زانگ، 2005؛ گانی، 2005؛ روی چودهری، 2006) دست کاری فعالیت های واقعی زیر مطرح می گردد: دست کاری در فروش، کاهش مخارج اختیاری و تولید بیش از حد (اضافه تولید).

روی چودهری (2006) دست کاری در فروش را به صورت کوشش های مدیریت در جهت افزایش موقتی فروش در طول سال تعریف می کند که از طریق ارائه ی تخفیفات قیمت و یا شرایط اعتباری آسان تر حاصل می گردد و جریان های نقدی ورودی برای فروش را کاهی می دهد. پس انتظار می رود دست کاری در فروش منجر به جریان های نقدی حاصل از عملیات CFO کم تر در دوره ی جاری گردد.

نوع دیگر دست کاری فعالیت های واقعی، کاهش هزینه های اختیاری می باشد. اگر مدیران، برای بالا بردن سود به اهداف مورد نظر، به گونه غیر عادی، مخارج اختیاری را کاهش دهند (به عنوان مثال هزینه ی پژوهش و توسعه، تبلیغات و هزینه های اداری، تشکیلاتی و فروش) انتظار می رود هزینه های اختیاری پایین باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟