دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود دخالت عمدی در فرایند گزارش گری خارجی به قصد به دست آوردن سود می باشد (شیپر، 92 و 1989). مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش گری مالی بهره گیری کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش گری مالی دست کاری
می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن بعضی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی می باشد که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخص می باشد انجام می شود (هیلی و وهلن، 368: 1999).

هر چند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش می باشد، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها کمی دشوار می باشد. زیرا قصد و نیت مدیریت شواهد عینی در اختیار نمی گذارد.

در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل می باشد، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی حذف یا دست کاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری می باشد که در کنار سایر داده های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری بهره گیری کننده از داده ها خواهد گردید.

در ادبیات مربوط، قانون گذاران کمیسیون مطالعه اوراق بهادار فرض های وسیع تری از تقلب مالی در هنگام بحث در خصوص مدیریت سود در نظر می گیرند. این که مدیریت می تواند در مرزهای اصول پذیرفته شده حسابداری انجام گردد ناسازگاری با تعریف های علمی ارائه شده در بالا ندارد. اما این بیم هست که این گونه مدیریت سود پیامدهایی برای شرکت همانند تقلب های مالی داشته باشد. این مقوله بحثی مهم به شمار می آید، زیرا که پاسخ به این سوال که آیا مدیریت سود در حیطه دست کاری سود قرار می گیرد یا خیر و این که آیا مدیریت سود نوعی تقلب مالی به شمار می رود یا خیر در این بحث قرار می گیرد.

در این جا میان روش های تقلبی و روش های مشکل دار اما قابل پذیرش توسط مدیریت، فرق قایل شده ایم. مهم ترین نکته ای که در این جا بایستی به آن تصریح کنیم این می باشد که تفاوت مفهومی آشکاری میان فعالیت های حسابداری تقلبی و قضاوت ها و برآوردهایی که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری قرار می گیرند و از آنها می توان جهت مدیریت سود سالم بهره گیری نمود هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟