دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

با رشد امور تجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره شرکت ها، چه به صورت تجارت و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شده می باشد. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به مقصود تصمیم گیری در مواردی همچون حفظ یا فروش سرمایه گذاری ها و ارزیابی و ظیفه مباشرت مدیران به مقصود انتخاب مجدد یا جایگزینی آسان، خواهان حسابدهی مدیریت از طریق ارائه اطلاعات و پاسخگویی در قبال عملکرد خود می باشند. در این مسیر، اطلاعات حسابداری بخش عظیمی از نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان را تامین می سازد. در واقع حسابداری، سامانه اطلاعاتی واحد تجاری می باشد که به تهیه و ارائه اطلاعات مالی می پردازد. بیشتر اطلاعات حسابداری در صورت های مالی اساسی منعکس می گردد و تقریبا تمام نیاز اطلاعاتی تصمیم گیرندگان مانند صاحبان سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان، تحلیل گران مالی و سایر بهره گیری کنندگان با بهره گیری از صورت های مالی تحقق می پذیرد. یکی از صورت های مالی اساسی که بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرد، گزارش سود و زیان می باشد. این گزارش منعکس کننده عملکرد واحد تجاری در یک دوره مالی می باشد. محصول صورت سود و زیان سود خالص می باشد و سود خالص یکی از اطلاعات مالی بسار مهمی می باشد که توسط سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان صورت های مالی بهره گیری می گردد(پورحیدری ، همتی 1383).

یکی از مشخصه های شرکت های بزرگ، ساختار مالکیت گسترده و تفکیک مالکیت از مدیریت می باشد. این بدین معناست که سهامداران کنترل تاثیر را بر مدیران اعمال نمی کنند و در نتیجه احتمال این که مدیران برای دستیابی به منافع خاص خود به گونه ای فرصت طلبانه رفتار کنند افزایش می یابد.

از طرفی عده ای عقیده دارند که سرمایه گذاران برای شرکت هایی که دارای سود ثابت و پایدار هستند ارزش بیشتری قائل می شوند. در نتیجه ممکن می باشد مدیران برای افزایش قیمت سهام خود به مدیریت سود روی آورند.

مدیریت سود عبارت می باشد از مداخله هدفمند در فرایند گزارش گری مالی با در نظر داشتن محدودیت های اصول پذیرفته شده حسابداری برای به دست آوردن سطح سود مورد انتظار می باشد.

با در نظر داشتن مقاصد مدیریت، مدیریت سود می تواند به صورت افزایش، کاهش یا هموار کردن سود گزارش شده، باشد.

با در نظر داشتن اهمیت سود گزارش شده بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب، مدیریت سود موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری در طول سه دهه ی گذشته بوده می باشد.

بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد مدیریت سود در کشورهای غربی صورت گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج تحقیقات قبلی باهم در تناقض می باشد. زیرا هرکدام از آنها برای مطالعه مدیریت سود از معیارهای متفاوتی بهره گیری کرده اند.با در نظر داشتن اینکه مدیریت سود می تواند توسط خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی و انگیزه های مدیران شرکت  تحت تاثیر قرار گیرید و این خصوصیات و ویژگی ها و انگیزه ها نسبت به جنسبت مدیران شرکت ها متفاوت می باشد(خدادادی ، جان جانی 1390).

همچنین با در نظر داشتن این واقعیت که میان زنان و مردان از حیث عوامل اکتسابی مثل سطح تحصیلات، سابقه شغلی و عوامل ذاتی مثل ریسک پذیری و زمانی که صرف انجام کار می کنند تفاوت هایی هست، انتظار می رود تفاوت هایی از حیث مدیریتی به گونه اخص از حیث شیوه اعمال مدیریت سود در بین مدیران زن و مرد وجود داشته باشد.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟