عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

تجزیه و تحلیل به عنوان یک روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهش می باشد. به طورکلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می گردد.(دلاور،1377)

در این فصل کار اصلی محقق جمع آوری داده­ها از دنیای واقعی می­باشد. پس از جمع آوری داده­ها بایستی این داده­ها سازماندهی، تلخیص و به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، و این کاری می باشد که در این فصل به صورت کامل به آن پرداخته شده می باشد. هدف از این فصل تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده و انجام آزمون فرضیات در چارچوب فرآیند و روش پژوهش تعریف شده در فصل سوم می باشد.

4-2- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش

به یک مجموعه از مفاهیم و روش­های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، اختصار کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده­های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می­گردد(خاکی، 1388). در این قسمت اطلاعات پس از استخراج به صورت اعداد و ارقام و قرار دادان آنها در جدول Excel و با بکارگیری نرم افزار Spss در تحلیل آماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. به مقصود تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از شاخص هایی همچون میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار بهره گیری شده می باشد و در ادامه آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش را مورد مطالعه قرار داده ایم. آمار توصیفی پژوهش حاضر به تبیین جدول زیر نشان داده شده می باشد.

یکی از مهمترین مشخصه های مرکزی در آمار توصیفی میانگین یا متوسط حسابی می باشد که از تقسیم حاصل جمع هر یک از متغییرهای مستقل در سال های 1380 تا 1390 بر تعدادشان به دست می آید یا در واقع همان متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد. میانه نیز همچون میانگین یکی از مشخصه های مرکزی می باشد که نشان دهنده توزیع صفت متغییر می باشد که جامعه را به دو گروه با حجم یکسان تقسیم می کند تا نیمی از داده‌ها کوچکتر از عدد وسط مجموعه و نیم دیگری از داده‌ها بزرگتر از عدد وسط مجموعه باشند. نکته قابل توجه این می باشد که هر چه مقدار میانگین و میانه به هم نزدیک تر باشند داده‌های موجود متقارن تر و توزیع آنها نرمال تر خواهد بود. یکی دیگر از مشخصه هایی که در آمار توصیفی این پژوهش به کار گرفته شده می باشد واریانس و یا همان متوسط مجذور انحرافات می باشد که به دلیل آنکه واریانس پراکندگی داده ها را به صورت مجذور انحرافات نشان می دهد از واریانس جذر گرفته و آن را انحراف معیار صفت متغییر می نامند که مناسب ترین و متداول ترین مشخصه پراکندگی می باشد که در اقدام از آن بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید