دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شناسی

آن چیز که که می توان در مورد زمین شناسی استان گیلان به ویژه بخش مرکزی شهرستان رشت بیان نمود پیدایش آن در دوران چهارم می باشد . ارتفاعات موجود در سطح زمین از 700 هزار سال پیش که تاریخ بیشترین گسترش یخچال در سطح زمین وجود داشته و تقریباً وضع کنونی خود را از آن تاریخ باز یافته می باشد . این دوران با تکامل و گسترش بسیار زیاد حیات جانوری توام می باشند . در طول دوران چهارم قدیم و جدید پسروی آب به صورت مرحله ای انجام می شده می باشد ( اصلاح عربانی ، 1374 ، ص 91) . همانطور که در نقشه ذیل قابل نظاره می باشد ویژگیهای زمین شناسی این محدوده به این قرارند : در دهستان پسیخان بیشتر نهشته های دریایی ، در دهستان لاکان نهشته های دریایی ، نهشته های کوهپایه ای و آبرفتی ، سنگ آهک دانه ریز ، در دهستان حومه و پیربازار  نیز شیل های خاکستری تا سیاه با آثار دو کفه ای ها و آمونیت ها قابل نظاره می باشند .

شکل 3-2 : وضعیت زمین شناسی بخش مرکزی شهرستان رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1-3 توپوگرافی

قلمرو جغرافیایی استان گیلان شامل دو بخش آبی و خشکی می باشد . بخش اول آن شامل دریای خزر ، مردابها ، تالابها و حوضه های آبریز می گردد و بخش دوم آن که قلمرو خشکیهای استان را در برمی گیرد که شامل سواحل و جلگه ها ، کوهپایه ها و کوهستانها می باشد (طاهری ، 1375، 100 و 99) .

از نظر توپوگرافی بخش مرکزی شهرستان رشت در مجموع دارای تیپ جلگه ای می باشد و ارتفاعات چندانی در آن نظاره نمی گردد . از مجموع 296 آبادی شهرستان رشت ، 260 آبادی در تیپ جلگه ای ، 20 آبادی در تیپ جنگلی ، 7 آبادی در تیپ کوهستانی جنگلی ،6 آبادی در تیپ جلگه ای کوهستانی و 3 آبادی کوهستانی واقع شده اند . مطالعه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان رشت که در سال 1390توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان چاپ گردیده می باشد نشان می دهد که بیشتر روستایی های محدوده مورد مطالعه در تیپ جلگه ای قرار گرفته اند و بقیه روستاها در کوهپایه و کوهستان واقع شده اند البته روستاهای مورد مطالعه این پژوهش که در بخش مرکزی شهرستان رشت قرار دارند در جلگه استقرار یافته اند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟