دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اصطلاحات کلیدی

1-12-1- مدیریت

فرایند برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و نظارت و هدایت ، رهبری از طریق بسیج منابع و امکانات در راستای تحقق اهداف سازمانی می باشد. (حسینی ، 1388)

1-12-2- مدیریت سود

فرایند انجام اقدامات عمومی در محدوده اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری که سبب رسیدن به سطح سود مورد نظر می گردد ، مدیریت سود عموماً در برگیرنده محدوده وسیعی از اقداماتی می باشد که بر سود اثر می گذارد و محدوده وسیعی از اقدامات دفترداری محضی را در برمی گیرد که فقط بر معیارهای حسابداری سنجش سود تأثیر می گذارد. (برگستالرواساس، 1998)

 

1-12-3- جنسیت

جنسیت شامل رفتارها، تأثیر های اجتماعی  اندیشه های اجتماعی می باشد که فرهنگ حاکم بر هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد می گذارد. در ارتباط با تأثیر های جنسیتی افکار قالبی در هر دو جنس در جامعه نظاره می گردد که دامنه انتظارات را از هر دو جنس طرح ریزی و تعیین می کند. (ایلیا نرسایس ، 2009)

1-12-4- عملکرد

مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی که از طرف مدیران در جهت نیل به اهدف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟