دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

انگیزه های قراردادی

انگیزه قراردادی برای مدیریت سود زمانی رخ می دهد که قراردادهای بین یک شرکت و سایر گروه ها به اعداد حسابداری اتکا کند یا سود در شرایط قرارداد بین شرکت و ذینفان آن تأثیر دارد. چهار وضعیت قراردادی عمده زیر می توانند مدیریت سود را ترغیب کند.

قراردادهای بدهی: مدیران شرکت هایی که قصد تخطی از قراردادهای بدهی را ندارند، می توانند از طریق انتخاب روش های حسابداری افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کنند. حتی شرکت هایی که قراردادهای بدهی را ندارند، می توانند از طریق انتخاب روش های حسابداری افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کند. حتی شرکت هایی که قراردادهای بدهی را نقض کرده اند، نیز کاندیدای مدیریت سود هستند؛ زیرا چنین اقدماتی ممکن می باشد جایگاه چانه زنی شرکت را در زمان مذاکره مجدد بهبود بخشد. این انگیزه ها احتمالاً الزام آور هستند؛ زیرا تخطی ساز قراردادهای بدهی همیشه به افزایش هزینه استقراض یا قراردادهای محدود کننده جدید منجر می گردد.

قراردادهای جبران خدمات : قراردادهای جبران خدمات مدیریت معمولاً در برگیرنده پاداش هایی می باشد که تا حدی براساس سود شرکت تعیین می شوند. مدیران از طریق دستکاری اعداد حسابداری می توانند بر جبران خدمات جاری و آتی خود تأثیر بگذارند. بهره گیری از اعداد حسابدار می کند.

امنیت شغلی و هموارسازی سود : همچنین ، مدیران ممکن می باشد به مقصود حفظ امنیت شغلی خود درصدد هموارسازی سود باشند. زمانی که سود دوره جاری کم می باشد و انتظار می رود که سود آتی خوب باشد. مدیران ممکن می باشد سود را از آینده به حل انتقال دهند. برعکس ، زمانی که سود جاری خوب می باشد و انتظار می رود که سود آتی کم باشد، مدیران ممکن می باشد سود را از حال به آینده انتقال دهند.

ـ مذاکرات اتحادیه ها : در حین مذاکرات با اتحادیه ها، مدیران انگیزه دارند به مقصود طرفداری از یک ادعا مبنی بر این که شرکت نمی تواند دستمزدها را افزایش دهد یا برای بقا نیاز به امتیازهای کارگری دارد، سود را تعدیل کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟