دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4-1نوع پژوهش

نوع و روش پژوهش  توصیفی می باشد .

نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و لذا داده ها را از منابع موجود و مطالعات میدانی جمع آوری نموده و به صورت کمی و کیفی مورد تحلیل قرار می دهیم.

 

1-4-2 روش پژوهش

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی ( مطالعه کتابها و پایان نامه ها و مجلات علمی) و میدانی (تکمیل پرسشنامه, مشاهدات میدانی و مصاحبه) می باشد.

 

1-4-3 ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و نقشه منطقه مطالعاتی و در روش میدانی از نظاره و همچنین از دو سری  پرسشنامه(پرسشنامه دهیاران و پرسشنامه زنان روستایی)  بهره گیری شده می باشد.

پرسشنامه زنان روستایی که شامل 363 پرسشنامه از 114روستا, که توسط زنان روستایی در سه قسمت جلگه, کوهپایه و کوهستان شهرستان فومن می باشد. پرسشنامه دوم که مربوط به دهیاران منطقه مورد مطالعاتی می باشد, 114عدد پرسشنامه بود که توسط دهیاران محترم روستاهای مورد مطالعه, تکمیل گردید.

 

1-4-4  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با در نظر داشتن ماهیت داده ها از روشهای توصیفی و آماری بهره گیری شده می باشد.

 

1-5 محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه کل شهرستان فومن می باشد که در ناحیه غربی گیلان واقع شده می باشد. این شهرستان از شمال به شهرستان صومعه سرا، از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان شفت، از شمال غرب به شهرستان ماسال و از غرب به استان زنجان محدود شده می باشد. مساحت این شهرستان9/777 کیلومتر مربع می باشد. این شهرستان دارای دو نقطه شهری به نامهای فومن و ماسوله، دو بخش به نامهای مرکزی و سردارجنگل و 6 دهستان به نامهای رودپیش،‌گشت، گوراب پس، لولمان، آلیان و سردارجنگل و 150 آبادی دارای سکنه و 11 آبادی خالی از سکنه می باشد که مجموعا دارای 161 روستا می باشد(سالنامه آماری استان گیلان، 1385،ص65).

 

1-6 جامعه آماری, حجم نمونه ها و متغیرها

در پژوهش حاضر جامعه آماری کل شهرستان فومن می باشد که حدود 114 روستای آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با بهره گیری از روش مورگان 98روستا در قسمت جلگه ای , 34 روستا در قسمت کوهپایه ای و 16 روستا در قسمت کوهستانی مطالعه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار