دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

) تحلیل پوششی داده ها

 • تعریف مفهومی: تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش برنامه ریزی ریاضی می باشد که ابزار مناسب برای بهر ه وری نسبی واحد های تصمیم گیری در حالت چند ورودی و چند خروجی به حساب می آید. در تحلیل پوششی داده ها با در نظر داشتن مشاهدات فردی از واحد تصمیم گیرنده (DMU) و تقابل بهینه آن با دیگر واحد ها، می توان کارایی محاسبه شده را مهم تر از رویکرد سنتی دانست. در این روش بدون بهره گیری از یک فرم تابعی، یک حد مرزی برآورد گردیده که نشان دهنده حداکثر مقدار کارایی هر واحد، نسبت به کارایی نظاره شده از واحد های دیگر می باشد (عیسی زاده روشن و خسروی، 1390)
 • تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر از مدل مضربی CCR ورودی محور جهت محاسبه کارایی شعب تامین اجتماعی استان گیلان بهره گیری شده می باشد. مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستادهها را بایستی انتخاب کنند، که این امر میسر نمی گردد مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستاده ها برای هر واحد (حسین زاده بحرینی وهمکاران، 1387). در الگوی DEA با دیدگاه ورودی محور، به دنبال بدست آوردن ناکارایی فنی به نسبتی می باشیم که بایستی در ورودیها کاهش داده گردد تا خروجی، بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. از اینرو فرم مضربی CCR بکار گرفته شده در این پژوهش بصورت زیر می باشد:

n: تعداد واحدها DMUs

m:تعداد نهاده ها

s:تعداد ستاده ها

1-8) قلمرو پژوهش

1-8-1) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت استراتژیک قرار دارد و شامل مطالعه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها می باشد.

1-8-2) قلمرو زمانی

اطلاعات میدانی مربوط به سال مالی 1391 شعب تامین اجتماعی استان گیلان می باشد که در نیمه اول سال 1392 گردآوری شده می باشد.

1-8-3) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش را شعب سازمان تامین اجتماعی  استان گیلان تشکیل می دهند.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟