دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • برای ارزیابی کننده
 • بدست آوردن تصویری از مسؤلبت کاری افراد و واحدها؛
 • بدست آوردن نظرات اصلاحی کارکنان؛
 • امکان ارتباط بخشیدن بین اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمان؛
 • روشن ساختن انتظارات مدیران از تیم ها و افراد؛
 • امکان اولویت بندی محور هدف؛
 • وسیله ای برای یک ارتباط کاراتر با کارکنان بر اساس اعتماد و تفاهم متقابل؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس ارزش فردی؛

 

 • برای ارزیابی شونده
 • درک روشن از انتظارات سازمان و کارهایی که برای رسیدن به آن لازم می باشد؛
 • فرصتی برای طرح معضلات کاری و راه های رفع آن؛
 • فرصتی برای طرح ایده ها و لوازم رسیدن به آن؛
 • بهبود روابط کاری با مدیران؛
 • افزایش انگیزش؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس رضایت شغلی.

2-10) مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در  ارزیابی عملکرد و مطالعه کارایی

با شکل گیری سازمانها در طول دوره های مختلف، از الگوهای و مدلهای متعددی جهت ارزیابی عملکرد بهره گیری شده می باشد. سازمانها به فراخور نیاز در آغاز تنها از شاخص ها و معیارهای محدودی برای ارزیابی عملکرد بهره گیری می کردند. گسترش فعالیتها و حوزه عملکردی سازمانی، پویایی محیط و مطرح شدن موضوع ها و مسائل جدید مدیریتی مانند رضایت مشتری، مسئولیت اجتماعی و… سازمانها را بر آن داشت تا به شاخص های محدود اکتفا نکنند. از این رو مدلهای جامع و چندمعیاره برای ارزیابی سازمانها شکل گرفت و به تدریج تکامل پیدا نمود. این الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند و با درنظرگرفتن شاخصهای چندگانه، ابزارهای مناسبی را برای ارزیابی عملکرد سازمانهای جدید فراهم می سازند . به گونه کلی  مدل‌ها را بر اساس روش طراحی و استقرار نظام ارزیابی (و تا حدودی درانطباق با دیدگاه‌های سنتی و جدید)، می‌توان به دو دسته کلی ذیل تقسیم نمود (مجیبی میکلایی، 1385: 22).

همانگونه که تصریح گردید از روش های مختلف مانند روش های پارامتری (روش تا بع تولید مرزی قطعی وتصادفی) و روش های ناپارامتری (روش وصل نقاط حدی،تاکسونومی عددی وروش تحلیل پوششی داده ها) می توان به رتبه بندی و تعین کارایی پرداخت. این روش ها هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند، از آن جا که روش های ناپارامتری مبتنی بر یک سری بهینه سازی اند، برای محاسبه کارایی نسبی از آن ها بهره گیری می گردد. عبارت نسبی در جمله بالا بسیار مهم می باشد زیرا کارایی به دست آمده در این روش، نتیجتاً مقایسه بنگاه­های موجود با همدیگر را نشان می دهد. پس، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها اضافه گردد، ممکن می باشد مقدار کارایی محاسبه شده نیز تغییر و کم یا زیاد گردد. از این حیث کارایی به دست آمده نسبی می باشد نه مطلق . در روش های غیر پارامتری نیاز به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نیز برای تعداد ستاده وجود ندارند. از میان سه روش ارزیابی ناپارامتری؛ تحلیل پوششی داده­ها، وصل نقاط حدی و تاکسونومی عددی، روش تحلیل پوششی داده ها با در نظر داشتن مبانی برنامه ریزی ریاضی در هر مدل، ارزیابی مناسبتری از دو روش دیگر پدید می آورد (عیسی زاده روش و خسروی، 1390).


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟