دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

3 ≥  تعداد واحدهای مورد ارزیابی

 

عدم به کارگیری ارتباط فوق در اقدام موجب می گردد که تعداد زیادی از واحدها روی مرز کارا قرار گرفته و به بیانی دیگر دارای امتیاز کارایی یک گردند، پس قدرت تفکیک مدل به این ترتیب کاهش می­یابد (بیات ترک، 1391).

دومشخصه اساسی برای الگو DEA

بهره گیری ازتحلیل پوششی داده ها برای نسبی واحد ها نیازمند تعین دو مشخصه اساسی ،ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو می باشد .

1)بازده به مقیاس الگوی مورد بهره گیری

این مشخصه بیانگر پیوند بین تغییرات ورودی ها و خروجی های یک سیستم می باشد.

الف)بازده به مقیاس ثابت: بازده به مقیاس ثابت یعنی هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را تولید می کند .الگوی CCR  بازده به مقیاس واحد ها را ثابت فرض می کند .

ب) بازده به مقیاس متغیر:بازده به مقیاس متغیر یعنی هر مضربی از ورودی ها می تواند همان مضرب از خروجی ها یا کمتر ویا بیشتر از آن را تولید می کند.

الگوی BCC  بازده به مقیاس واحد ها را متغیر فرض می کند.

2) ماهیت الگوی مورد بهره گیری

الف) ماهیت ورودی :در صورتیکه در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح خروجی ها ، کوشش در حداقل سازی ورودی ها داشته باشیم ماهیت الگوی مورد بهره گیری ورودی می باشد.

ب)ماهیت خروجی : در صورتیکه در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح ورودی ها ،کوشش در افزایش سطح خروجی ها داشته باشیم ماهیت الگوی مورد بهره گیری خروجی می باشد   .

(از مقاله تحلیل کارایی شرکتها در بورس اوراق بهادار (معصومه دشتی نژاد ))

 

2-10-2) مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده­ها

 

 • مدل CCR

اولین مدل تحلیل پوششی داده­ها بر اساس حروف اول  نام واضعان آنها CCR نام گرفت (Charnes et al, 1987). در این مدل، هدف اندازه­گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستانها، شعب بانک و شهرداریها با چندین ورودی و چندین خروجی شبیه به هم می باشد. یکی از ویژگی‌های مدل “تحلیل پوششی داده­ها” ساختار بازده به مقیاس آن می باشد. بازده به مقیاس می­تواند “ثابت” یا “متغیر” باشد، به آن معنا که افزایش ورودی به افزایش خروجی به همان نسبت منجر می گردد. در بازه متغیر، افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش ورودی می باشد. مدل CCR مانند مدلهای  بازده ثابت نسبت به مقیاس طراحی هستند. مدلهای بازده ثابت نسبت به مقیاس زمانی مناسب می باشد که همه واحدها در مقیاس بهینه اقدام کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محدودیتهایی را در سرمایه­گذاری تحمیل کند موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می گردد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 5. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 6. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟