دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

پژوهش، مطالعه نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیده هاست که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می گردد (خاکی، 1390: 87). پژوهش را میتوان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مطالعه مسأله ای خاص که به یک راه حل نیازدارد توصیف نمود و شامل گامهایی می باشد که طراحی وپیگیری می شوند تاپاسخهایی برای مسأله مورد نظر بدست آید .به آن معنا که نخستین گام در پژوهش عبارتست از آگاهی  برزمینه های مشکل آفرین وشناسایی روشن ومشخص مشکلی که به مطالعه واصلاح نیازدارد .هنگامی که مشکل یامشکلات مهم مشخص گردید می توان گامهای بعدی رابرای گردآوری اطلاعات ،تحلیل داده ها ونمایش عواملی که با مشکل ما پیونددارند پیمود، آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد گردید (سکاران،1388، 6). روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می طریقه .درهرپژوهش ،پژوهشگرتلاش می کند تا مناسب ترین روش راانتخاب کند وآن روشی می باشد که دقیق ترازسایر روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده وروابط موجودبین متغیرها را تبیین کند. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش بایستی در فکر انتخاب روش پژوهش باشد.هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر،آسان‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک کند.

در این فصل به بخش بسیار مهم و اساسی از فرآیند پژوهش که همان تبیین مدل مورد بهره گیری در پژوهش می باشد تصریح خواهد گردید. اما پیش از آن جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل معرفی شده می باشد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید