دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب گردد، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد.

 • تدوین شاخصها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.
 • تعیین وزن شاخصها، بلحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه
 • استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
 • سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
 • استخراج و تحلیل نتایج (رحیمی، 1385).

2-8) چالش های ارزیابی عملکرد

 1. تغییرات محیطی که اغلب سالها طول میکشد تا قابل رؤیت شوند.
 2. تعداد زیاد تأثیر آفرینانی که بایستی برای راه حل های اجرای موفق در نظر گرفت.
 3. اجتناب ازصدمات در رفتار متغیر و عملکرد احتیاطی به سختی تشریح میشود.
 4. شاخص های مناسبی در زمینه تحقیقات علمی و تکنولوژی در دسترس می باشد.
 5. بسیاری از خروجی های نهایی مورد انتظار برای توسعه قابل قبول به گونه واضح مشخص نشده می باشد (ابن الرسول،1383: 49).

2-9) مزایای نظام ارزیابی عملکرد

فیشر مزایای یک نظام موفق ارزیابی را به صورت زیر اظهار می ‌کند: (ابن الرسول،1383: 47-46)

 • برای سازمان
 • افزایش عملکرد بدنه سازمان بخاطر توجه مؤثر بر اهداف و ارزش های سازمان؛
 • نشان دادن معضلات موجود در سازمان و اولویت بندی جهت رفع آنها؛
 • امکان توسعه انتظارات و دیدگاه های بلند مدت؛
 • افزایش احساس همبستگی و وفاداری؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ارتباط بهتر بین مدیران و کارکنان؛
 • افزایش قدرت رهبری مدیران؛
 • بهبود فعالیت های افرد؛
 • شناسایی نظرت اصلاحی؛
 • شناسایی بهتر نیازهای آموزش و پرورش؛
 • ایجاد و حفظ فرهنگ بهسازی مستمر؛
 • شناسایی کارکنان با توانایی بیشتر؛
 • القاء این پیام که به افراد بها داده گردد؛
 • تعیین موفقیت سازمان در مقایسه با رقبا؛
 • شناسایی فرصت ها؛
 • کمک به واگذاری آسان و مؤثر مسؤلیت؛


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟