دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

2 اقتصاد روستایی

1-2-2 مفهوم اقتصاد روستایی

اقتصاد روستا اصولا مسایل اقتصادی را در محدوده جغرافیای روستا مطرح می نماید. به بیانی دیگر اقتصاد روستایی عبارت می باشد از کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به مقصود گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد. پس هر فعالیتی که در محیط روستا به مقصود تامین رفاه و گذران زندگی روستاییان به وقوع بپیوندند تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد. پس درصد بالایی از اقتصاد روستا به بهره کشی از زمین وابسته می باشد. اقتصاد روستایی فعالیتهای اقتصادی کلیه خانوارهای روستایی را در بر می گیرد نه صرفا خانوارهایی که دارای فعالیتهای کشاورزی می باشند(مهدوی،1384, ص169).

 

2-2-2 ارکان اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی جنبه های زندگی مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی ای می باشد که نیازهای مادی روستاییان را تامین می نماید. طبیعی می باشد که در ایران به علت تنوع محیطهای روستایی و تفاوت در توانهای محیطی، فعالیتهای اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و اغلب از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد. به گونه کلی فعالیتهای اقتصادی روستاها در سه محور اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات قرار دارد که صورت گسترده ی آن به شکل زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کشاورزی: زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگلها و علفزارها، دامداری، صید و شکار

صنعت: صنایع دستی ،‌صنایع روستایی

خدمات: (همان منبع, ص170).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار