دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری اطلاعا ت

کتابخانه ای و میدانی می باشد . به بیانی دیگر به منظوور جمع آوری مبانی نظری پیشینه و روش های انجام پژوهش از دو روش کتاب خانه ای و به مقصود جمع آوری داده های دست اول که همان داده های مالی شرکت ها می باشد از روش میدانی بهره گیری می گردد.

 

1-9- ابزار گرد آوری اطلاعات

1 ـ اطلاعات اولیه : نظاره گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2 ـ اطلاعات ثانویه : بهره گیری از کتب ، مقالات ، مجلات ، اینترنت و صورتهای مالی موسسسات .

 

1-10- قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی : در این پژوهش قلمرو مکانی شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو زمانی : در این پژوهش قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1387 تا 1391 می باشد.

 

1-11- جامعه ، نمونه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری مورد نظر در پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

نمونه آماری به صورت حذفی و هدفمند انتخاب شده می باشد . به این شکل که شرکت هایی که واجد شرایط زیر نبوده اند از پژوهش جذف شده اند.

1 ) طی سالهای 1387 الی 1391 سود خالص گزارش کرده اند.

2 ) سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند می باشد.

3) جزو شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی مانند بانکها و شرکت های بیمه نباشند.

4) داده های مربوط به آنها در دسترس باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟