دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 توسعه:

برای رسیدن به تعادل، برابری و رفع تعصبات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر سازمان ها، نیاز به آن می باشد که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان شرکت نمایند. خوشبختانه در بسیاری از کشورها این کوشش ها موقفیت های چشمگیری را در پی داشته می باشد. از آن جمله می توان به کشورهایی همچون نروژ، دانماک و سوئد تصریح نمود که بیش از 40% مناصب تصمیم گیری در اختیار زنان می باشد. متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم این مساله شایان توجه نیست و تنها تعداد محدودی از زنان در پست های مدیریتی و مهم به ویژه در حیطه مالی و اجرایی کشور قرار دارند . ایران علی رغم آن که قانون اساسی را برای تصدی اکثر مناصب تصمیم گیری برای زنان باز گذاشته می باشد  با این تفاصیل تنها 8/2% مشاغل مدیریت در کشور به زنان اختصاص یافته می باشد.[1]

به علاوه رشد دختران و زنان تحصیلکرده دانشگاهی در رشته های حسابداری و مدیریت و پیشی گرفتن آنان از مردان در چند سال اخیری نمود پیدا کرده می باشد که لزوم بحث مدیریت زنان را در حیطه مالی و اجرایی بیش از پیش مطرح می سازد.

لذا مطالعه این موضوع به گونه اخص که آیا مدیران مرد می توانند در گزارش گری مالی از فرصت های مدیریت سود بهره گیری کنند یا مدیران زن، ضروری به نظر می رسد.

هرچند بعضی مطالعات انجام شده نشان می دهد که تنوع جنسیتی لزوماً باعث بهبود عملکرد اجرایی شرکت ها نمی گردد. واتسن (2002) اظهار می کند که هیچگونه تفاوت قابل توجهی بین شرکت هایی که توسط مدیر مرد یا زن مدیریت می گردد وجود ندارد.

با این حال ایشان همچنین شواهدی پیدا نمود که نشان می دهد شرکت هایی که توسط مدیران زن نظارت میشوند شرکت هایی را که توسط مدیران مرد اداره می شوند را پشت سر گذاشته و عملکرد بهتری نسبت به آن ها دارند.

در عین حال آدامز و فرییرا (2009) اثبات کردند که به گونه متوسط تاثیر مدیریت یک زن بر روی عملکرد اجرایی شرکت منفی می باشد، هرچند یافته های آنان نشان می دهد که تنوع جنسیتی ممکن می باشد بتواند عملکرد مالی را در شرکت هایی که دچار ضعف همکاری هستند بهبود بخشد.

[1]ـ بر اساس مطالعه های انجام شده در خصوص آمار تعداد زنان در هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1391 از مجموع 423 شرکت تنها تعداد 18 شرکت در ترکیب هیئت مدیره خود عضو مونث دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید