دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-    اظهار مساله

در تحقیقات پایداری صورت گرفته بر ابعاد مختلفی تاکید شده، که بیشتر به مسائل بوم­شناختی و شاخص­های پایداری تصریح شده­می باشد و کمتر به مسایلی مانند جنبه­های رفتاری و علل بروز رفتارهایی که در جهت پایداری می باشد، تصریح شده می باشد. در این راستا ارزیابی اندازه دانش بهره­برداران از اصول پایداری و شناخت عوامل موثر بر دانش بهره­برداران برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران به­مقصود تدوین برنامه­های تکمیلی در راستای توسعه منابع انسانی لازم و ضروری می باشد (داودی و مقصودی، 1389).

ارتقاء دانش فنی کشاورزان در کنار حضور سایر عوامل و امکانات تولید موجب می­گردد که آنها با بهره­گیری مناسب و بجا از تکنولوژی، به یک سطح مطلوب و معقول در طریقه تولید، دست پیدا کنند. تنها با ایجاد تغییرات مطلوب در کشاورزان به عنوان یگانه واحد­های متفکر تولید­کننده در بخش کشاورزی می­توان انتظار داشت که در نظام تولیدات کشاورزی تغییر مناسب ایجاد گردد و این تغییری می باشد که قادر خواهد بود نظام کشاورزی را به توسعه پایدار رهنمون سازد. مطالعات و پژوهش­های قابل توجهی در دنیا در زمینه کشاورزی پایدار صورت گرفته که هدف اکثر آنها یافتن نکاتی می باشد که به پایداری منجر شده و یا حذف پیشنهاد­هایی بوده که در خلاف پایداری بوده می باشد. اما در این مطالعات کمتر به جنبه­های رفتاری کشاورزان و عوامل موثر بر بروز یا عدم بروز رفتارهایی که به پایداری منجر می­شوند، توجه شده می باشد. اینکه اندازه دانش کشاورزان در زمینه کشاورزی پایدار، درچه سطحی می باشد؟ آیا بین دانش کشاورزان در زمینه پایداری و رعایت فعالیت­های پایداری توسط آنان ارتباط­ای هست؟ چه عواملی می­توانند بر اندازه دانش کشاورزان تاثیر­گذار باشند؟ این عوامل با دانش کشاورزان چه ارتباط­ای دارند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  4. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  5. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟