دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

پایداری تولید مانند موضوعات جدی می باشد که توجه بسیاری از محققان را در سال­های اخیر به خود جلب کرده می باشد. مطالعه سطح دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار عاملی تعیین­کننده در پایداری واحد­های تولیدی می باشد. بر این اساس، به مقصود ارزیابی سطح دانش و توجه کشاورزی پایدار در میان  شالی­کاران غرب استان گیلان، تحقیقی به روش همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری در پژوهش شامل 18375 شالی­کار در منطقه تالش در غرب استان گیلان بود. حجم نمونه به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای 241 شالی­کار انتخاب گردید. برای تعیین روایی از پانل متخصصان، شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بهره گیری گردید. به مقصود مطالعه معیار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری گردید که اندازه آن برای مقیاس دانش(79/0) و برای مقیاس سنجش توجه (76/0) محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد  که سطح دانش و بینش کشاورزی پایدار در بین کشاورزان منطقه تالش در حد خوبی قرار داشت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سن، مساحت کل اراضی، اندازه سطح زیر کشت برنج، درآمد سالانه شالی­کاری و درآمد سالانه با دانش کشاورزی ارتباط مثبت و معنا­­داری در سطح 99% هست. در حالی که بین متغیرهای تعداد افراد خانواده، سطح تحصیلات، تعداد قطعات اراضی و متوسط عملکرد برنج با دانش کشاورزی پایدار ارتباط معنی­داری وجود نداشت. همچنین بین متغیرهای تعداد افراد خانواده و تحصیلات با توجه کشاورزی پایدار ارتباط مثبت و معنا­داری در سطح 95% وجود داشت. همچنین بین متغیرهای سن، سابقه فعالیت در کشاورزی، سابقه کشت برنج، مساحت کل اراضی کشاورزی، اندازه سطح زیر کشت برنج، تعداد قطعات اراضی کشاورزی، درآمد شالی­کاری و درآمد سالانه با در نظر داشتن کشاورزی پایدار در غرب استان گیلان ارتباط معنی­داری وجود نداشت.

 

کلمات کلیدی: دانش، بینش، کشاورزی پایدار، توسعه پایدار، کشاورزان شالی­کار.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

 

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟