دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

) دستاوردها[1] :

عواملی که در سمت راست مدل نشان داده شده می باشد دستاوردها یا نتایج سازمانی هستند . این دستاوردها معرف چهار معیار عملکردند که در ارزیابی موفقیت یک سازمان مفید می باشند .

 • اثربخشی، احتمالاً مهمترین دستاوردی می باشد که می توان آن را به عنوان معیاری برای دستیابی به اهداف سازمان تعریف نمود. در ارزیابی اثربخشی مهم می باشد درجه ای را که اهداف فردی کارکنان، گروه های کاری، و اهداف کلی سازمان با یکدیگر همخوانی دارند برآورد نمود. پس، اثربخشی فرد عبارت می باشد از درجهی مشارکت فرد در دستیابی به هدفهای سازمانی، و اثربخشی گروه درجه ای می باشد که هدفهای گروه در ارتباط با نیل به هدفهای سازمان به دست می آید.
 • کارایی ، شامل سنجش یک نتیجه ی دلخواه پیش روی منابع بهره گیری شده برای دستیابی به آن نتیجه می باشد. کارایی عبارت از نسبت ستاده ها به داده ها می باشد، یامنافع به هزینه ها. یک سازمان می تواند در نیل به هدفهای اساسی خود اثربخش باشد ، و در عین حال، بسیار غیر کارا. یا سازمانی می تواند در انجام بعضی امور به غیر از رسیدن به هدفهای خود کارا باشد، که در آن صورت اثربخش نیست.
 • توسعه، معیاری می باشد که با در نظر داشتن آن هر یک از کارکنان، گروه های کاری، و تمام سازمان برای رویارویی بافرصتها و چالشهای آینده ظرفیت خود را توسعه می دهند. برای بقای بلند مدت سازمان این دستاورد بسیار مهم می باشد. رسیدن به هدفهای کوتاه مدت نظیر به دست آوردن سطوح خاصی از سود، کاملاً امکان پذیر می باشد، اما برای دستیابی به آن کاهش دادن جدی منابع انسانی می تواند موجب تضعیف و شاید ورشکستگی سازمان گردد. این امر زمانی می تواند رخ دهد که به مسائلی زیرا استخدام، آموزش، و دادن فرصت به مردم برای به عهده گرفتن مسئولیتهای وسیع تر توجه کافی نشود. توسعه زمانی انجام می شود که منابع مالی، تکنولوژیکی، و فیزیکی بهبود یا افزایش یابند.
 • رضایت خاطر مشارکت کننده، تصریح به واکنش مثبت عاطفی کارکنان نسبت به کار و شغلهایشان دارد. رضایت فرد بسیار مهم می باشد اما رضایت جمعی افراد در گروه ها و سازمان به عنوان یک مجموعه نیز، مهم می باشد. عملکرد بالا احتمالاً از تمرکز مطلق بر رضایت کارکنان به دست نمی آید، اما نادیده گرفتن این عامل خطر رسیدن به نتایج بسیار منفی، مانند عدم توانایی در حفظ کارکنان با ارزش یا استخدام استعدادهای مطلوب را به دنبال دارد (جزئی ، 1388: 131-136).

[1] Achievements


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟