دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

هزینه های مربوط به دست کاری فعالیت های واقعی

معمولاً هنگامی که مدیران یک شرکت سود را دست کاری می کنند، شرکت متضرر می گردد. قبل از هر چیز به خاطر آن که، هنگامی که مدیران سود را در جهت اهداف مورد نظر سود خود دست کاری می کنند، قراردادهای منعقد شده، شرکت را ملزم به دادن پاداش های مالی بیشتری به دیر می نماید. دوم آن که، وقت و هزینه ای می باشد که می تواند صرف فعالیت های مولد گردد. از این رو، دست کاری فعالیت های واقعی به گونه همزمان هم می تواند منجر به کاهش عملکرد گردد و هم تعهدات مالی بیش تری گردد و هم تعهدات مالی بیش تری را بر شرکت تحمیل نماید (دمسکی، 2004).

علاوه بر هزینه های بالا که به دلیل مدیریت سود روی می دهد (هم مدیریت واقعی سود)، دست کاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دست کاری فعالیتهای واقعی گردد، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد گردید. دست کاری فعالیت های واقعی به گونه غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد. با در نظر گرفتن تنها یک دوره، اعداد و نسبت های حسابداری مبتنی بر درآمد یا سود می تواند مدیران را به داشتن دیدی کوتاه مدت تحریک سازد. برای مثال، مخارج جاری مثل هزینه های پژوهش و توسعه را در نظر بگیرید که سود جاری را کاهش می دهد و ممکن می باشد منجر به ایجاد درآمد تا چند دوره ی آتی نگردد. اگر پاداش یک مدیر بر اساس سود جاری باشد، او تمایلی به متحمل شدن چنین هزینه هایی ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟