دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

افزایش ارزش شرکت

یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود متغیر ) را تضمین کند که حاصل آن افزایش ارزش شرکت می باشد . زیرا اندازه ریسک کل شرکت را کاهش
می دهد.

از آنجا که تغییر پذیری طریقه سود های خالص شرکت می تواند بر انتظار های ذهنی سرمایه گذاران (در ارتباط با دستاوردهای محتمل آینده ، از نظر سود خالص و سود تقسیمی ) اثر بگذارد ، این امکان هست که مدیر بتواند از طریق هموار سازی سود ( یکی از ابزار های مدیریت سود ) اثری مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد.

ـ جذب سرمایه

جریان ثابت سود و در نتیجه ، سطح بالاتر سود تقسیمی ، سبب افزایش تقاضا برای اوراق بهادار شرکت شده ، در نتیجه قیمت اوراق بهادار آن افزایش و ریسک سرمایه گذاری در شرکت کاهش
می یابد ، بنابر این ، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان چنین شرکتی را محل امن تری برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار می دانند و شرکت توانایی بیشتری برای جذب سرمایه خواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟