دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مدل CCR ورودی محور

مدلهای ورودی محور در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه مدلهای مضربی و پوششی تقسیم می شوند:

 • مدل مضربی CCR ورودی محور

برای تبدیل مدل نسبت CCR به مدل برنامه ریزی خطی کسر را معادل «یک» قرار داده و صورت کسر را ماکزیمم می گردد. به این ترتیب تابع هدف کسری مدل نسبت به یک تابع هدف خطی و یک هدف محدودیت تساوی تبدیل می گردد. مدل جدید ساخته شده را مدل مضربی CCR ورودی محور می نامند.

مدل (2) مدل مضربی(اولیه)  CCR ورودی محور

 

 • مدل پوششی CCR ورودی محور

چارنز، کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک ارتباط تجربی در ارتباط با «تعداد واحدهای مورد ارزیابی» و «تعداد ورودی­ها و خروجی­ها» به صورت زیر رسیده اند:

 

(تعداد خروجی ها + تعداد ورودی­ها) 3 ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی

(تعداد خروجی ها )* (تعداد ورودی­ها) 2 ≤  تعداد واحدهای مورد ارزیابی

 

بکار نگرفتن ارتباط فوق در اقدام موجب می گردد که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گیرندو به بیانی دیگر، دارای امتیاز کارایی یک شوند، در نتیجه قدرت تفکیک مدل کاهش می یابد. مدل خوب مدلی می باشد که قدرت تفکیک پذیری بالایی داشته باشد. در این معنا که تفاوت بین اندازه کارایی واحدهای مختلف را تشخیص دهد. مدلی که امتیاز کارایی تمامی و یا اکثر واحدها را یک محاسبه می کند، توان تشخیص تفاوت کارایی واحدها را ندارد و دارای قدرت تفکیک پذیری پایین می باشد. از آنجا که برای هر واحد بایستی یک محدودیت نوشته گردد، به این ترتیب، مدل برنامه ریزی خطی به دست می آیدکه تعداد محدودیتهای آن از تعداد متغیرهایش بیشتر می باشد و از آنجا که حجم عملیات سیمپلکش برای حل مسائل برنامه ریزی خطی بیشتر وابسته به تعداد محدودیتهاست تا متغیرها، حل مساله ثانویه مدل فوق نیازمند حجم عملیات کمتری خواهد گردید. در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت  را در مسئله ثانویه با θ و متغیرهای متناظر با محدودیتهای   با نشان داده گردد مدل ثانویه بصورت زیر بدست خواهد آمد (مهرگان، 1391: 65-70)

مدل فوق با اندکی تغییر به صورت زیر در خواهد آمد. این مدل را فرم پوششی می نامند.

مدل (3) مدل پوششی (ثانویه) CCR ورودی محور

پس مزیت اساسی شکل پوششی درنوع جوابی می باشد که برای کارایی واحدهای مختلف به دست می دهد.جواب شکل پوششی در ماهیت ورودی بطور مستقیم اندازه کارایی نسبی واحد تحت مطالعه را نشان می دهد،در صورتیکه θ بدست آمده برای یک واحد مساوی یک باشد،بدین مفهوم می باشد که واحد تحت مطالعه کارا می باشد ودرصورتی که مقدار آن کوچکتر از یک باشد،واحد تحت مطالعه ناکارامی باشد.

درالگوی DEAبا دیدگاه ورودی به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی بعنوان نسبتی می باشیم که بایستی در


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 5. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 6. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟