دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دریافت پاداش های مدیریتی

این فرضیه پیش بینی می کند که اگر بر اساس یکی از معیارهای عملکرد (نظیر سود حسابداری ) به مدیر پاداش داده می گردد ، وی کوشش خواهد نمود تا از روش های حسابداری بهره گیری کند که سود و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهد . اگر مبالغ پرداختی به مدیر به گونه مستقیم بر اساس ارقام حسابداری (مانند سود ، فروش ، دارایی ها ) محاسبه گردد ، هرگونه تغییر در روش های حسابداری می تواند بر پاداش پرداختی به مدیر تاثیر گرار باشد .

 ـ کاهش هزینه سیاسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این فرضیه ، پیش بینی می کند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک به احتمال زیاد از رویه حسابداری بهره گیری می کنند که سود را کمتر نشان می دهند . اندازه و بزرگی شرکت ، شاخص برای توجه و مد نظر بودن وجهه سیاسی آن می باشد . بر این اساس ، فرض بر آن می باشد که اگر اشخاص طرف قرار داد شرکت بدانند که سود حسابداری نشان دهنده ی تملک انحصاری مالک نسبت به سود می باشد . در آن صورت ممکن می باشد این آگاهی برای شرکت گران تمام گردد . از این رو اگر مدیران شرکت ها حس کنند که در کانون توجهات قرار گرفته اند ، این انگیزه را دارند تا از روش های حسابداری بهره گیری کنند که سود را کمتر نشان می دهد . آنها با این گونه رفتار کوشش دارند تا احتمال اقدامات سیاسی علیه شرکت و در نتیجه هزینه مورد انتظار سیاسی را کاهش دهند . هزینه هایی که در پی افزایش سود از سوی اتحادیه های کارگری به مقصود افزایش دستمزد از شرکت ها درخواست می گردد. مانند هزینه های سیاسی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟