مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

3-12- آزمون های پیش فرض رگرسیون

3-12-1-آزمون نرمال بودن

بسیاری از آزمون­های آماری بر مبنای نرمال بودن توزیع داده­ها بنا نهاده شده­اند و با این پیش فرض به کار میروند که توزیع داده­های آن جامعه از توزیع نرمال پیروی مینماید. پس تحلیلگر لازم می باشد تا قبل از پرداختن به تحلیل­های آماری متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند. برای برآورد مدل تحلیلگر لازم می باشد تا قبل از پرداختن به تحلیل­های آماری متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند که توزیع داده ها دارای چولگی و کشیدگی به راست و یا چپ نباشد.

3-12-2-آزمون معنادار بودن

3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون

برای مطالعه معنادار بودن رگرسیون آزمون ANAOVA و آمارهF مورد بهره گیری قرار میگیرد. در یک مدل رگرسیون چندگانه چنانچه ارتباط­ای بین متغیر وابسته و متغیر مستقل وجود نداشته باشد، تمام ضرایب متغیرهای مستقل صفر میشود­. بدین ترتیب می ­توانیم معنادار بودن رگرسیون را آزمون نماییم. در آزمون ANAOVA  آمارهF با سطح معناداری Sig  مقایسه میشود؛ چنانچه Sig بدست آمده کمتر از مقدارF باشد، فرض خطی بودن مدل تأیید میشود.

3-12-3- نمودار پراکنش

نداشتن الگوی منظم در پراکندگی این نقاط می­تواند موید همسانی واریانس که یکی از پیش­فرض­های الگوبندی رگرسیونی می باشد میباشد.

3-12-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون

چنانچه هدف پژوهش تنها مطالعه ارتباط متغیر وابسته با متغیر (متغیرهای) مستقل باشد میتوان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. اما در این تحلیل نمیتوان ارتباط علت و معلولی در مورد متغیرها را نتیجه گیری نمود. در صورتی که علاوه بر تعیین ارتباط همبستگی، اندازه­گیری و مطالعه اندازه تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیرهای دیگر می باشد نیز مد نظر باشد، از تجزیه تحلیل رگرسیون بهره گیری میشود. بهره گیری از معادله رگرسیون و تعمیم طریقه گذشته به آینده با این فرض امکان پذیر می باشد که طریقه گذشته تعمیم پذیر باشد و ملاک پیش­بینی آینده قرار گیرد به تعبیری از چنان ثباتی برخوردار باشد که طریقه آینده براساس آن قابل استخراج باشد. در تجزیه و تحلیل و رسیدگی ضمن تعیین ارتباط همبستگی میتوان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نموده و مشخص نمود که تغییر در یک واحد در هریک از متغیرهای مستقل به چه اندازه بر متغیر وابسته اثر میگذارد. ضریب تعیین  معرف اندازه تغییر پذیری در متغیر وابسته می باشد که به وسیله رگرسیون تبیین داده میشود. تحلیل­های رگرسیون به مطالعه وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر مستقل) میپردازد که با تخمین یا پیش­بینی مقدار متوسط یا میانگین متغیر نوع اول در حالتی که متغیر نوع دوم معلوم و معین شده باشند صورت میپذیرد. در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیرها مطالعه میشود. اگر تمامی مشاهدات روی خط رگرسیون باشند برازش کامل بدست می­آید اما این حالت به ندرت اتفاق می­افتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت در این حالت در رگرسیون مرکب معیار اختصار ای خواهد بود که اظهار مینماید چگونه خط رگرسیون نمونه داده­ها ضریب تعیین  را به خوبی برازش میدهد. این ضریب بین صفر و 1 قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد به این معناست که خط رگرسیون 100 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین میدهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان تبیین نمیدهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری