دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

چکیده……………………………………. و

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه……………………………….. 2

1-2) اظهار مساله…………………………… 2

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش…………………… 4

1-4) اهداف پژوهش …………………………. 4

1-5) چارچوب نظری ………………………… 6

1-6) سوالات پژوهش………………………….. 6

1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…….. 6

1-8)قلمرو پژوهش…………………………… 8

1-8-1) قلمرو موضوعی……………………….. 8

1-8-2) قلمرو مکانی………………………… 8

1-8-3) قلمرو زمانی………………………… 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1) مقدمه ………………………………. 10

2-2) عملکرد سازمانی ………………………. 10

2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………… 12

2-3-1) محیط بیرونی ……………………….. 12

2-3-2)محیط درونی …………………………. 13

2-3-3) دستاوردها …………………………. 14

2-4) ارزیابی عملکرد……………………….. 15

2-5) رویکرد های اندازه گیری عملکرد …………. 17

2-6) روشهای ارزیابی عملکرد…………………. 17

2-7) فرایند ارزیابی عملکرد ………………… 20

2-8) چالش های ارزیابی عملکرد ………………. 20

2-9) مزایای نظام ارزیابی عملکرد ……………. 21

2-9-1) برای سازمان ……………………….. 21

2-9-2) برای ارزیابی کننده………………….. 21

2-9-3) برای ارزیابی شونده………………….. 22

2-10)مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و مطالعه کارایی  ………………………………….. 22

2-10-1) تحلیل پوششی داده ها DEA ……………. 23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-10-2) مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده­ها……. 25

2-10-2-1) مدل CCR…………………………. 25

مدل نسبت CCR…………………………….. 25

مدل CCR ورودی محور ………………………. 28

مدل CCR خروجی محور………………………… 29

2-10-2-2) مدل BCC …………………………. 30

2-10-2-3)مدل اندرسن – پیترسن ( (AP…………… 31

بخش دوم: معرفی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقاء سلامت کشور

2-11) معرفی سازمان تامین اجتماعی …………… 31

2-12) خدمات و حمایتهای سازمان ……………… 33

2-12-1) تعهدات و خدمات حمایتی ……………… 34

2-12-2) خدمات درمانی ……………………… 34

2-13) پیشینه  پژوهش……………………….. 36

الف) مطالعات داخلی………………………… 36

ب) مطالعات خارجی………………………….. 39

2-14) اختصار فصل……………………………. 41

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه ………………………………. 43

3-2) روش پژوهش……………………………. 43

3-3) جامعه آماری………………………….. 44

3-4) روش گردآوری اطلاعات……………………. 44

3-5) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………. 44

3-5-1)مدل  مورد بهره گیری…………………….. 45

3-5-2) تعیین و تبیین شاخص‌ها………………… 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………….. 48

4-2) ساماندهی داده ها و اطلاعات……………….. 48

4-3) بخش دوم مطالعه نتایج…………………… 50

4-3-1) مطالعه نتایج با مدل CCR-I…………….. 55

مجموعه مرجع…………………………… 56

رتبه بندی بر اساس کارایی………………….. 58

مطالعه علل کارآمدی شعب کارآمد و ناکارآمدی شعب ناکارآمد   61

مطالعه کارایی مقیاس ……………………. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………….. 68

5-2) پاسخ به پرسشهای پژوهش…………………. 69

پرسش اصلی……………………………… 69

پرسشهای فرعی …………………………. 69

5-3) پیشنهادآتی بر مبنای یافته های پژوهش…….. 71

5-4) پیشنهادها برای تحقیقات آتی…………….. 72

5-5) محدودیتهای پژوهش……………………… 72

منابع……………………………………. 73

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟