اطلاعات مفید در مورد غذاهای ارگانیک !!! | تغذیه سالم

اطلاعات به درد بخور در مورد غذاهای ارگانیک !!!

اطلاعات به درد بخور در مورد غذاهای ارگانیک !!!

غذاهای ارگانیک محصول خالص طبیعته طوریکه عوامل شیمیایی و دارویی در تولید و پرورش اون موثر نباشن. غذای ارگانیک چیه؟ غذای ارگانیک یا طبیعی، به غذاهایی می گن که بدون مصرف آفت کش ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات اصلاح شده ژنتیکی و مصرف داروها تولید شده باشه.

در تولید مواد غذایی ارگانیک مدیریت آفات و مریضیا از راه رابطه متعادل بین شکارگر و آفت، افزایش جمعیت حشرات به درد بخور، کنترل بیولوژیکی و زراعی، حذف مکانیکی آفات و قسمتای آلوده گیاه، برقرار می شه.یعنی بجای به کار گیری شکلای جور واجور آفت کش و حشره کش که باقیمونده اون در خوراکیا می تونه سلامت آدم رو به خطر بندازه از راه های طبیعی واسه نابود کردن آفات استفاده می کنن.

پایه پرورش دام به روش ارگانیک، توسعۀ رابطه مناسب بین زمین، گیاه و دام، با در نظر گرفتن نیازای رفتاری و فیزیولوژیکی دامه.تولید دام ارگانیک با کاربرد خوراک دام با کیفیت مناسب و تولیدشده به روش ارگانیک، عملیات مدیریت حیوانات (که دلیل کاهش استرس و بهتر شدن وضعیت سلامت و آسایش حیوان می شه)،

پیشگیری از مریضیا و نبود کاربرد داروهای دامی و مواد شیمیائی (مورد استفاده در روشای درمانی عادی شامل آنتی بیوتیک ها)، ممکن است.

در برچسب، روش تولید کشاورزی و نام فرآورده مورد توجه به روشنی مشخص باشه.محصول به وسیلۀ دلیلی مورد بازرسی منظم قرار گرفته، تولید یا وارد شده باشه.روی برچسب گذاری، باید نام و شمارۀ شناسۀ سازمان بازرسی کننده رسمی و سازمان گواهی کننده به دلیلی که تولید یا آخرین روند رو انجام داده، نوشته شده باشه.

اجرای سیستم ارگانیک و تولید اجناس با اجرای شرایط خاص و به شکل کم کم صورت می پذیرد و شامل یه مرحله گذر از سیستم عادی به ارگانیک می شه.در مرحلۀ تغییر به روشای تولید ارگانیک، فقط اگه دست کم ۱۲ ماه از کاربرد روشای تولید ارگانیک گذشته باشه و شرایط زیر رو داشته باشه، عبارت “در حال گذار به ارگانیک” روی بسته بندی فرآورده، برچسب گذاری می شه:

– در مورد فرق اجناس به دست اومده از مزرعه و یا بخشی از مزرعه که به طور کامل دورۀ گذار رو گذروندن، نشونه ایی که به مرحلۀ گذار اشاره می کنه، نباید دلیل گمراهی خریدار شه.پس به کار گیری نشون ملی ارگانیک واسه اجناس و فرآورده ها در دوره گذار، مجاز نیس.

– برچسب باید به روشنی فرق بین اجناس به دست اومده از مزرعه تحت مدیریت ارگانیک و اجناس به دست اومده از مزرعه ای که به طور کامل دوره گذار رو طی نکرده ان، نشون بده.هم اینکه اگه محصول در حالت گذار به محصول ارگانیک می باشه، باید روی برچسب عبارت “در حال گذار به ارگانیک”و زیر اون سال دوره گذار در برچسب قید شه.

– مواد غذائی که از یک یا چند ماده با منشآ ارگانیک تشکیل شدن، به شرطی که همه مواد تشکیل دهنده تو یه مرحله از دوره گذار (مثال: دو سال از سه سال T2/3) باشن رو می توان به صورت در حال گذار به ارگانیک برچسب گذاری کرد.به کار گیری هر گونه مواد غذایی یا افزودنی به اجناس درحال فرآوری به شرط دارا بودن شرایط  زیر در اجناس ارگانیک مجاز می باشه.

– با اصول تولید غذاهای ارگانیک برابر با استاندارد ملی ایران، یکی بودن داشته باشه.

– از مواد لازم استفاده شه.

– تولید، کاربرد و دفع مواد، اثرات مضر بر محیط زیست نداشته باشن.

– بر سلامتی آدم یا حیوان و کیفیت زندگی اونا، کمترین اثر منفی رو داشته باشه.

– مواد جانشین تائید شده به مقدار کافی و با کیفیت مناسب، در دسترس نباشه.

– اگه کاربرد مواد نوین واسه حاصل خیزی و بهسازی خاک باشه، این مواد بهتره واسه حاصل خیزی خاک و حفظ اون و یا اجرای چیزای مهم تغذیه ای خاص اجناس، یا بهسازهای خاص خاک و اهداف تناوب لازم باشه.هم اینکه اصل گیاهی، حیوونی، میکروبی یا معدنی داشته و ممکنه تحت پروسهای -فیزیکی (مانند: روشای مکانیکی یا گرمایی)، آنزیمی و میکروبی (مانندکمپوست و تخمیر) قرار گرفته باشن.

واردات اجناس ارگانیک

واردات مواد غذایی ارگانیک فقط در صورت داشتن گواهی بازرسی از مراجع قانونی و ذیصلاح کشور مجازه.این گواهی باید نشون بده که بهر مشخص شده در اون، دست کم برابر با چیزای مهم این استاندارد تولید، فرآوری، بازار رسانی و بازرسی شده

اصول کلی در تولید و فرآوری مواد غذایی ارگانیک با اصل گیاهی

در طول دورۀ تبدیل یا گذار، اصول استاندارد ارگانیک باید در مزارع یا واحدهای زراعی دست کم به مدت زمان ۲ سال قبل از کاشت بذر یا در مورد اجناس دائمی) به غیر از مراتع (دست کم به مدت زمان ۳سال قبل از اولین برداشت به کار رود. در بعضی موارد) مانندکشت نکردن زمین به مدت زمان ۲ سال یا بیشتر

(سازمان یا نهاد گواهی کنندۀ رسمی می تونه طول دورۀ تبدیل رو کاهش یا زیاد کنه، در هر صورت این دوره باید دست کم مدت زمان ۱۲ ماه یا بیشتر از اون باشه.در مورد مزارع کوچیک تولید اجناس ارگانیک، که در جوار مزارع غیرارگانیک قرار گرفتن، باید نوار مرزی مشخصی واسه محدودیت دسترسی، یا جلوگیری از تماس با مواد غیر مجاز در تولید اجناس ارگانیک که در مناطق هم جوار به کار می رود، ایجاد شه.

بعضی از کارایی که در تولید اجناس ارگانیک بکار می رود به توضیح زیر می باشه

– نابود کردن علفای هرز با شعله افکن

– به کار گیری دشمنان طبیعی شامل رهاسازی شکارگرها آفات

– به کار گیری ترکیبات بیودینامیکی حاصل از خاک سنگ، کود حیوونی یا گیاهان

– پوش,ندن با علف زنی

– چرانیدن داما

– کنترل مکانیکی مانند تله گذاری، به کار گیری مشکلات، نور و صوت

جمع آوری: ایران استایل 

.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت

Leave a Comment