دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه روستایی :

در توجه های جدید توسعه که بر توانمند سازی  جامعه روستایی ومقوله ها مشارکت وتوسعه منابع انسانی تأکید می گردد، توسعه روستایی را می توان فرایندی همه جانبه از تحولات رو به تکامل ساختارهای شکل دهنده زندگی روستایی نامید که منجر به ارتقاء سطح  زندگی مادی و معنوی روستائیان با عنایت به مقوله پایداری می‎گردد(پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، 1390،ص11 ).

از چند سده ی اخیر و با رشد پر شتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب ماندگی مناطق روستایی بیش تر عیان گردیده می باشد. از آن جایی که عموماً روستاییان نسبت به شهر نشینان دارای درآمد کم تری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردارند. اقشار روستایی، فقیرتر و آسیب پذیرتر محسوب می شوند و از همین رو بعضاً این عامل منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می گردد. علت این امر نیز پراکندگی روستاها، نبود صرفه ی اقتصادی برای ارائه ی خدمات اجتماعی و حرفه ای و تخصصی، نبودن کار کشاورزی (کم بودن بهره وری) و محدودیت منابع ارضی (پیش روی رشد جمعیت) و عدم مدیریت صحیح مسئولان بوده می باشد. به همین جهت، برای رفع فقر بهره وری آنان، تمهید توسعه روستایی مطرح گردید.

در گذشته بعضی مدیران و سیاست گزاران امر توسعه، صرفاً بر توسعه ی کشاورزی متمرکز می شدند که امروزه نتایج نشان داده می باشد توسعه روستایی صرفا از این طریق محقق نمی گردد. روستا جامعه ای می باشد که دارای ابعاد اجتماعی مختلف می باشد و نیازمند توسعه ی همه جانبه (یعنی توسعه روستایی) می باشد، نه صرفاً توسعه ی کسب و کار و نظامی به نام کشاورزی.

هر چند بایستی گفت که از طریق توسعه ی کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی گردد. زیرا اولاً فواید توسعه ی کشاورزی عاید همه روستاییان نمی گردد (بیش تر عاید زمین داران، به خصوص مالکان بزرگ می گردد)، ثانیاً افزایش بهره وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می گردد (حداقل در دراز مدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روز افزون آنان و مهاجرت بیش تر به سمت شهرها می گردد (امینی، 1384، ص13).

-برنامه ریزی توسعه روستایی :

برنامه ریزی توسعه روستایی استراتژی می باشد که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستاییان فقیرند ، طراحی می گردد . (بانک جهانی)

برنامه های توسعه ی روستایی جزئی از برنامه های توسعه ی هر کشور به شمار می رود که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه ی روستایی به کار می رود. این برنامه ها توسط دولت و کارگزاران آن ها در مناطق روستایی اجرا می گردد. این امر در میان کشورهای در حال توسعه، که دولت تأثیر اساسی در کوشش برای تجدید ساختمان جامعه به مقصود هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاص به عهده دارد،اهمیت بیشتری پیدا می کند (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1385،ص 53).

-ارزیابی :

ارزیابی که هدف اصلی آن کشف این نکته می باشد که یک طرح معین مطابق رهنمود مقرر اجرا می گردد یا نه و عبارت می باشد از تحلیل نهادها و فعالیت های مربوط به طرح و تاثیر آن بر هنجارهاو هدف های اعلام شده طرح . به معنای متداول ارزیابی ، به تاثیر طرح یا پروژه می پردازد .(مرکز امور توسعه آسیا حوزه اقیانوس آرام ، 1366 ، 33) . مطالعه و ارزیابی را نه تنها بایستی در حین اجرای پروژه ها و طرحها انجام داد بلکه مدتی پس از پایان آن نیز به مقصود مطالعه عملکرد کلی شامل آثار مستقیم و غیر مستقیم و ثانویه آنها بایستی ارزیابی مجدد صورت گیرد . (مهندسان مشاور H.D.V ، 1371، 435)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟