دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش حاضر در پنج فصل انجام گرفته می باشد :

فصل اول ) طرح پژوهش :در این فصل ضمن اظهار مسئله و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش را عنوان نموده و پس از تدوین فرضیه ها وچگونگی روش پژوهش، مفاهیم و واژه های پژوهش اظهار شده می باشد.

فصل دوم )مبانی نظری، روش شناسی و تکنیک های پژوهش :در این فصل به اظهار تعاریف و مفاهیم مشارکت و موضوعات مرتبط با مشارکت و اظهار دیدگاه های صاحب نظران پرداخته شده می باشد.

فصل سوم )ویژکی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه:در این فصل به اظهار ویژگی های طبیعی و انسانی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه پرداخته می گردد.

فصل چهارم)یافته های پژوهش :در این فصل به تجزیه وتحلیل یافته ها در غالب جداول حاصل از پاسخ روستاییان پرداخته شده می باشد.

فصل پنجم)آزمون فرضیه ها، نتایج وپیشنهاداها:در این فصل به آزمون چهار فرضیه این پژوهش وبیان نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته می گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟