دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 سطح عادی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توماس و زانگ (2002) شواهدی پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی از طریق اضافه تولید ارائه می دهند. به بیانی دیگر، مدیران بیش از مقدار لازم برای فروش و سطح عادی موجودی کالا، تولید می کنند و از این طریق بهای تمام شده ی کالای فروش رفته (COGS) گزارش شده را کاهش داده و در نتیجه سود گزارش شده افزایش می یابد. اگرچه این راه کار حاشیه ی سودآوری را بهبود
می بخشد، اما شرکت متحمل هزینه هایی می گردد و سطح عادی جریان های نقدی عملیاتی شرکت را کاهش می دهد.

نتایج پژوهش روی چودهری (2006) حاکی از آن می باشد که مدیران تخفیفات قیمتی ارائه می دهند تا از این طریق اندازه فروش را ارتقا بخشند. مدیران زمینه ی تخفیفات فروش را نزدیک به پایان سال مالی فراهم می آورند تا اندازه فروش را افزایش دهند. حجم فروش افزایش یافته ی تولید شده در موقعی که شرکت بار دیگر قیمت های قدیمی را وضع می کند. احتمالاً از بین می طریقه. در واقع، این اقدام سودآوری آتی را به دوره ی جاری منتقل می سازد. در نتیجه، سودآوری آتی ممکن می باشد به واسطه ی مدیریت فروش مورد آسیب واقع گردد.

در کل، هنگامی که مدیران، سود را از طریق فعالیتهای واقعی دست کاری می کنند، معمولاً شرکت را دچار آسیب و زیان می کنند. اول این که، هنگامی که مدیران، سود را در جهت برآورده ساختن اهداف سود دست کاری می کنند. قراردادها شرکت را ملزم می کند تا پاداش مالی بیش تری به این مدیران بدهند و در درجه دوم، وقت و انرژی ای که مدیران صرف دست کاری فعالیت های واقعی می کنند اغلب همان وقت و انرژی ای ست که بایستی صرف فعالیت های تولیدی و سودآورد کنند. سوماً، نتایج پژوهش بار ـ گیل و ببچاک (2003) نشان داد که دست کاری فعالیتهای واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به دنبال دارد. به بیانی دیگر، شرکت ها ممکن می باشد پروژه های کارآمدی را با هدف حداکثرسازی سود شرکت انتخاب نکنند. این موضوع در مطالعه ی تجربی هوجارج و لیبی (2005) تأیید شده می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که مدیران اغلب پروژه هایی را انتخاب می کنند که باورشان بر این می باشد سود کوتاه مدت (و قیمت) را به حداکثر خواهد رساند. اگرچه مطالعات کمی حاکی از آن می باشد که مدیران عملکرد بلند مدت را قربانی انگیزه های مربوط به سود کوتاه مدت
می کنند، تحقیقات تجربی کمی هست که این مسأله را به گونه مستقیم مورد آزمون قرار داده باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟